เลือกหน้า
วัดจะทิ้งพระ
chathing Phra Temple - 咋聽帕寺

      ด้วยระยะทาง ไม่ไกลจากหาดมหาราชมากนัก เป็นที่ตั้งของที่ว่าการอำเภอสทิงพระ และห่างจากที่ว่าการอำเภอสทิงพระไป 200 เมตร ก็ถึงวัดจะทิ้งพระ

        “วัดจะพิงพระ” แต่เดิม เรียกว่า “วัดสทิงพระ” พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ มายังว้ดแห่งนี้เมื่อ ร.ศ.111 (พ.ศ.2434) ภายในวัดมีโบราณสถานซึ่งเป็นศิลปะสมัยศรวิชัยที่น่าสนใจ เช่น เจดีย์พระมหาธาตุ เป็นเจดีย์ทรงลังกาหรือทรงระฆัง มีขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 20 เมตร สูง 25 เมตร ศิลปะแบบเดียวกับเจดีย์พระบรมธาตุเมืองนครศรธรรมราช จะแตกต่างกันแค่ส่วนรัตนบัลลังก์ นอกจากนั้นยังมีวิหารพระพุทธไสยาสนองค์ใหญ่ ภายในวิหารมีภาพวาดฝาผนังเกี่ยวกับพุทธประวัติที่ใช้โทนสีทอง ซึ่งยังคงความงดงามและสมบูรณ์

      Not far from Maharaj Beach there is Sathing Phra District Office, and 200 meters from the district office is “Chathing Phra Temple”.

     “Chathing Phra Temple” was originally called “Sathing Phra Temple”. King Chulalongkorn visited this temple in Rattanakosin Era 111 or year 1691 (2434 B.E.). Inside the temple, there are many interesting archaeological artifacts which are of Srivichai art such as Phra Mahathat stupa in the shape of Lanka stupa or a bell shape. The dimension is 20 meters wide, 20 meters long and 25 meters high. Its architectural art is the same as Phra Boromthat stupa in Nakhon Si Thammarat Province, except here there is no decorated jewel throne. the addition, there is a large reclining Buddha in the Buddha hall where there are beautiful golden murals depicting the Lord Buddha’s life which are still in perfect condition.

      在離瑪哈喇海灘不遠之處,是沙聽帕縣公署所在 地。然後向前進100米路程,便是:咋聽帕寺。

      咋聽帕寺原名:沙聽帕寺。拉瑪五世王曾於切克裏 王朝(曼谷王朝)第111年(佛歷2434年) 寺內有多處古建築,均為切克裏王朝(曼谷王朝)時期令人關 註的藝術精品,如:斯裏蘭卡佛塔,以及寬20米長20米高 25米的佛鐘。佛塔的藝術風格同那空是塔瑪拉(洛坤)市墓 塔類似,僅有寳座(佛陀成道)部分略有差異。除此之外, 寺內有一處帕普塞雅大佛堂,佛堂內壁面上勾勒著應用金 色小鼓的佛史,此壁畫至今仍保存完整且栩栩如生。

Visits: 13