Select Page
เขาตังกวน
Tang Kuan Hill - 鐺袞山

      จากวัดมัชฌมาวาส ขึ้นไปทางทิศเหนือ ยังมีสถานที่สำคัฌอีกแห่งหนึ่งที่พระพุทธเจ้าหลวงทรงสร้างคุณูปการไว้แก่สงขลา นั่นคือ “เขาตังกวน” เขาตังกวนเป็นสัญลักษณ์สำคัญอีกแห่งหนึ่งของเมืองสงขลา เป้นเขาลูกเล็กๆ ตั้งอยู่บริเวณปลายแหลมในเขตตัวเมือง ตามทางไปแหลมสนอ่อน สูงจากระดับน้ำทะเล2,000 ฟุต บนยอดเขามีเจดียืก่ออิฐถือปูน ทรงระฆังแบบศิลปะศรีวิชัย ไม่ปรากฎปีที่สร้างแน่ชัด แต่สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นยุคที่นครศรธรรมราชกำลังเจริญรุ่งเรือง เป็นศูนย์กลางของอาณาจักรศรีวิชัย

      Tang Kuan Hill is another important place that King Rama V had rendered his support. From Matchimawat Temple to the north, on the way to Son-on Cape, there is Tang Kuan Hill, another highlight of Songkhla. It is a small hill on the edge of the cape in the city area, about 2,000 feet high above the sea level. On top of the hill is a brick- concretestupa ina bellshapeof Srivichai Art.Thereis no exact evidence when it was built, but supposedly during the glorious Nakhon Si Thammarat period when it was the center of Srivichai Kingdom.

      位置於瑪慈瑪瓦寺北面還有一處特別的地方,是殿下 為宋卡百姓貢獻修建的,它的名字叫:鐺袞山。鐺 袞山為宋卡市又一處重要的標誌性地點;此山是一 座小型山丘,位於宋卡市海灘末端(去松恩海灘的路上),海拔 達105米,山頂有一處佛塔,是由水泥砌磚組成的鐘式建築, 其工藝屬於三佛齊王國時期的藝術風格;遺憾的是,此塔建 造的年代未明,但據推斷應為那空是塔瑪拉(大城)王朝興盛時 期;此地區為當時三佛齊王國的中心。

      พ.ศ. 2409 เมื่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จประพาสสงขลา มีพระราชศรัทธาพระราชทานเงิน 37ชั่งเศษ โปรดเกล้าฯ ให้พระยาวิเชียรคีรี (เม่น ณ สงขลา) เป็นแม่กองบูรณะพระเจดีย์ให้สูงขึ้นและใหญ่กว่าเดิม ดังที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน และยังมี พระราชดำริให้สร้างพลับพลาที่ประทับ ที่เรียกกันว่า “ศาลาวิหารแดง” แต่ไม่ทันแล้วเสร็จในรัชสมัยของพระองค์ งานจึงถูกทิ้งค้างไว้ระยะหนึ่ง เวลาต่อมาพระพุทธเจ้าหลวงโปรดเกล้าฯ ให้เจ้าพระยาวิเชียรคีรี (ชม ณ สงขลา) ดำเนินการจนเสร็จสมบูรณ์ นอกจากนี้ ยังโปรดให้สร้างบันไดนาค จากศาลาวิหารแดงขึ้นไปจนถึงองค์เจดีย์บนยอดเขาอีกด้วย

       In 1666 (2409 B.E.) during King Rama IV’s visit to Songkhla, he contributed about 37 Chang (2,960 Baht) to this place and appointed Phraya Wichienkhiri (Maen na Songkhla) a supervisor to renovate the stupa to become larger and taller. His Majesty also wished to build a pavilion called “Wiharn Daeng Pavilion”. The construction was incomplete in his era and put on hold for a while until the visit of King Rama V. His Majesty then assigned Phraya Wichienkhiri CChom na Songkhla) to complete the construction. The serpent art stairway from Wiharn Daeng Pavilion to the stupa on top of the hill was also constructed.

      佛歷2409年 間,拉瑪四世王宸遊宋卡,陛下禦賜錢幣 37余斤(古貨幣單位),授權由披耶威乾克裏(汶納宋卡)主持 負責佛塔的擴建增高工程,最終便成就了現今佛塔的樣貌;陛 下還聖諭在山上曾下榻的地方修建彩棚(供國王臨時休息之用) 1並取名為:威瀚澄亭榭,但此亭榭最後未能趕在陛下統治王朝 結束前完成.工程擱置一段時間後,拉瑪五世王欽予昭披耶威 乾克裏(琮納宋卡)主持負責工程的續建與完善;除此之外, 殿下還安排建造了登山石階,石階從威瀚澄亭榭一直向上延伸 至佛塔,且山頂也有一小段。


ด้วยความสูงจากระดับน้ำทะเลราว 2,000 ฟต เขาตังกวนจึงเป็นจุดชมวิวที่สำคัญ สามารถมองเห็นภูมิทัศน์ของเมืองได้ 360 องศา ขณะเดียวกัน จากการเสด็จประพาสมาทางทะเลหลายครั้ง ทรง ตระหนักถึงการมีปรภาคารไว้เพื่อให้นักเดินเรือได้ทราบว่ามีแผ่นดินอยู่เบื้องหน้า ถึงอาณาเขตของเมืองสงขลาแล้ว ดังนันจึงเป็นหน้าที่ของพระยาวิเชียรคีรี (ชม ณ สงขลา) และพระยาชลยุทธโยธินทร์ที่จะรับสนองพระบรมราชโองการในการสร้างประภาคารที่มั่นคงแข็งแรงบนเขาตังกวน และยังคงดำรงอยู่ตราบเท่าทุกวันนี้ นับได้ว่า พระองค์มีส่วนสำคัญในการวางรากฐานพัฒนาสงขลาให้มีความเจริญ ก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง

      นอกจากนี้ ในเดือนตุลาคมทุกปี ที่เขาตังกวนจะมีประเพณีห่มผ้าองค์เจดีย์ ประเพณีลากพระตักบาตรเทโว ซึ่งเป็นงานที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวและศาสนิกชนอย่างมาก อีกสิ่งหนึ่งคือฝูงลิงที่คอยก่อวีรกรรมกับผู้มาเยือน ก็ถือเป็นเสน่ห์ไม่เหมือนใครเช่นกัน ปัจจุบันนี้มีบริการลิฟต์โดยสาร ค่าบริการเพียง 20 บาท ทำให้การขึ้นเขาแสนสะดวกสบาย แต่หากนักท่องเที่ยวต้องการทดสอบกำลังกาย ชอบการเดินทางแบบท้าทาย ก็สามารถเลือกเส้นทางบนไดพญานาคได้เช่นกัน

      Tang Kuan Hill at the height of 2,000 feet above the sea level is the highlight view point of Songkhla scenery at 360°. As a consequence of several royal sea visits, His Majesty realized the importance of having a lighthouse for the navigators to mark that the land before them is the territory of Songkhla. Phraya Wichienkhiri (Chom na Songkhla) and Phraya Cholyuthyothin were assigned to build a strong lighthouse on Tang Kuan Hill which has stood until now. His Majesty had an important role in paving the way for the development of Songkhla.

      In October every year at Tang Kuan Hill, there are festivals which attract tourists and the devout Buddhists such as the tradition of robbing the stupa, the tradition of Lak Phra Tak Bart Devo. Another adorable activity is the group of monkeys trying to amuse tourists. Now, there is an elevator for the tourists’ convenience with service charge at only 20 Baht to go up hill. Those who love challenges could walk up the serpent stairway.

      正因鐺袞山高於海平面約2000英尺,這 裏便自然而然成為了一處重要的觀景平臺;登上 山頂,我們能在第一時間360°鳥瞰宋卡全城的景 貌。由於拉瑪五世王殿下曾多次宸遊航海,深知燈 塔對於航海家的重要性,它能提醒航海員“前方為 陸地”、“已抵達宋卡城了”等信息,於是披耶威 乾克裏(琮•納•宋卡)和皇家海軍收到聖諭,並在鐺 袞山上建築了至今仍堅固可靠的海事燈塔;由此可 見,殿下為宋卡城的基礎建設發展起著至關重要的 作用。

      除此之外,每年的十月期間,鐺袞山上都 將會舉行為佛塔披袈裟和牽僧船布施奉齋的佛典儀 式,這些儀式對旅客們和善男信女們甚是吸引;另 一件值得關註的事是:山上通靈性的猴群擁抱旅客們 的有趣現象。時至今日,電梯服務已經開通,票價 僅20銖即可輕松方便的登上山頂,倘若旅客們想要 考驗自己的體能,或是以挑戰極限為目的,那麽大 家可以選擇攀爬山閘的娜迦石階。

Visiters: 5