Select Page
วัดช้างให้
Chang Hai Temple - 長海寺

      วัดช้างให้ หรือวัดราษฎร์บูรณาราม สถานที่ฌาปนกิจและเก็บเถ้าอัฐิของหลวงปู่ทวดเส้นทางสุดท้ายแห่งการตามรอย  ชีวประว้ติพระอริยสงฆ์ ผู้โด่งดังแห่งชายแดนใต้ วัดแห่งนี้ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 2 ตำบลควนโนรี อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ตามตำนานการสร้างวัดกล่าวว่า พระยาแก้มดำเจ้าเมองไทรบุรี ต้องการหาชัยภมิสำหรับสร้างเมืองใหม่ให้น้องสาว จึงได้เสี่ยงอธิษฐาน ปล่อยช้างให้ออกเดินทางไปในป่า โดยมีไพร่พลติดตามไป จนมาถงที่แห่งนี้ ช้างได้หยุดแล้วร้องขึ้นสามครั้ง พระยาแก้มดำถือเป็นนิมิตดีทีจะใช้บริเวณนี้สร้างเมือง แต่น้องสาวยังไม่ชอบใจ เนื่องจากขาดเส้นทางคมนาคมทางน้ำ จึงปล่อยให้ช้างเดินทางต่อพระยาแก้มดำเสียดายพื้นที่จากการเสี่ยงทายจุดแรกนี้จึงให้ไพร่พลแผ้วถางป่าสร้างวัดแล้วนิมนต์พระภิกษุที่ชาวบ้านเรียกว่า “ท่านลังกาองค์ดำ” ซึ่งก็คือหลวงปู่ทวด  นั่นเอง ปวารณาถวายที่ และอาราธนาให้ท่านมาเป็นเจ้าอาวาสองค์แรก ท่านรับปากฉลองศรัทรา และนับแต่นั้นมาท่านก็เดินทางธุดงค์ไปมา ระหว่างเมืองไทรบุรีและว้ดช้างให้เสมอ จวบจนอาพาธและมรณภาพ ขณะอยู่ที่เมืองไทรบุรี ท่านสั่งเสียให้ลูกศิษย์นำศพมาฌาปนกิจ ณ วัดแห่งนี้ ที่นี่จึงเปรียบดังสถานีปลายทางแห่งชวิตของหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดพระอริยสงฆ์องค์สำคัญผู้เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจปวงชนจากทั่วทุกสารทิศ

      Chang Hai Temple or Rat Buranaram Temple was the cremation site and the place where the ashes from his cremation are kept. This is the last leg in quest to follow the route of the renowned monk of the southern border provinces. This temple is situated at Moo 2, Tambon Khuan Nori, Khok Pho District, Pattani Province. Legend has it that Phraya Kaem Dam, the Saiburi ruler, was in search for land to build new towก for his sister, so he asked about fortune by lots. He let an elephant into the wood with a group of soldiers following. When at the place, the elephant stopped and cried out three times. Phraya Kaem Dam thought that it was a good sign to build a new town there but his sister was not very satisfied as it lacks waterway for transportation so she let the elephant walk on. Phraya Kaem Dam felt attached to the first place indicated so he ordered his soldiers to clear the place and build a temple. Later on he invited the monk called “Than Lanka Ong Dam” or “Luang Pu Tuad” to reside and become the first abbot of this temple. Luang Pu Tuad accepted the invitation and since then, he traveled back and forth between Saiburi and Chang Hai Temple regularly until he became sick and died in Saiburi. In his last words, he instructed his followers to bring his body for cremation at this temple. The temple is, hence, the last destination of Luang Pu Tuad, the most respective monk in Southern Thailand.

      “身軀會隨著火焰的燃燒而灰燼, 但心靈之念仍將熊熊燃燒延續。“
長海寺(又稱:喇布捺瑯寺),是火化和存放鑾菩 托骨灰的場所;是本次探尋鑾菩托聖僧(泰國南部享有 盛名)生平足跡的最後一站。這座寺廟坐落在北大年府 鵠坡縣坤儂裏區的2村。據有關建造本寺的傳說,披耶 庚宕(賽布裏國的國王)下令籌備尋找有利的地形為其妹 妹組建新的城宇,於是國王手下的兵卒們祈禱並放象邁 入山林,行進了一段時間後,象駐足於一片場地並鳴叫 三聲,披耶庚宕深知這是個建城的好征兆,但國王的妹 妹不是很樂意(因四周無方便的水源),所以兵卒們繼續 了尋地之行。披耶庚宕見此處為蔔算到的第一處地點, 不願就此而浪費了一片好土地,於是下令開拓樹林,建 造寺廟。後來國王諭令,邀請在民間享有盛譽的“瑯噶 歐宕師傅”(即:鑾菩托)作為此寺首任方丈。接收到諭令 的瑯噶歐宕師傅很快同意並接受了邀請,從那之後,鑾 菩托便輾轉於賽布裏城和長海寺之間,直至病逝於賽布 裏城。鑾菩托叮囑他的徒弟們:“在他圓寂之後,務必將 他屍身火化於長海寺。”於是這裏便如同受萬眾愛戴敬 仰的”蘸水神僧”之人生的最後一站。

Visiters: 5