เลือกหน้า

宋卡府副州長SUREEYAPAN NA SONGKHLA蒞臨宋卡孤兒院(兒童之家) 與女院長YAOWANEE NIAMKET女士一起主持二零二二年全國兒童節活動的開幕, 口號以知識關懷社會責任,內閣宣佈兒童節是泰國要性的日子, 兒童節組織委員會活動根據控制 COVID-19 傳播的措施嚴格

一月八日上午九點, 宋卡府副州長SUREEYAPAN NA SONGKHLA蒞臨宋卡孤兒院(兒童之家) 與女院長YAOWANEE NIAMKET女士一起主持二零二二年全國兒童節活動的開幕致詞指出,今年兒童節口號以知識關懷社會,兒童節是泰國要性的日子也是泰國社會末來主人翁,將作為國家好公民,鼓勵社會和國家進一步進步。

宋卡府副州長SUREEYAPAN NA SONGKHLA表示,兒童和青少年是國家寶貴的人力資源,是國家未來發展的重要力量,因此它在各個方面進行開發和授權從幼兒時期到終身學習在技能,知識將鼓勵社會和國家進一步進步能力和學習方面重要的知識體系包括提高,身體心理和智力的健康和尋求知識不斷提高技能和學習新事物。

宋卡府副州長SUREEYAPAN NA SONGKHLA強調,遵守國家宗教君主的製度,以奉獻國王陛下的公眾奉獻和犧牲,為社會和國家創造效益這將作為一個國家的好公民,全國兒童節今年將於 2022 年 1 月 8 日星期六在班宋卡兒童孤兒院舉行,認識並承認兒童的重要性,他們是國家的未來,因此舉辦了全國兒童節活動測驗和遊戲兒童表演而贏取多個獎品。

สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 ภายใต้คำขวัญ “รู้คิด รอบคอบ รับผิดชอบต่อสังคม”
วันนี้ (8 ม.ค. 65) ณ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของเด็กไทยด้านการศึกษา ภายใต้คำขวัญ “รู้คิด รอบคอบ รับผิดชอบต่อสังคม” โดยมีนางสาวเยาวณี เนียมเกตุ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา คณะกรรมการจัดงาน และเด็กๆจากสถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลาเข้าร่วม ภายใต้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด
ด้วยวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคมของทุกปี เป็นวันที่คณะรัฐมนตรีประกาศยอมรับความสำคัญของวันเด็ก ด้วยการให้จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันเสาร์ ที่ 8 มกราคม 2565 สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา ได้ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญของเด็กซึ่งเป็นอนาคตของชาติและจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในวันข้างหน้า จึงได้จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติขึ้น โดยมีกิจกรรมการแสดงของเด็กๆ การตอบคำถาม และการเล่นเกมส์ต่างๆ มากมายเพื่อลุ้นรับของรางวัล

นางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า เด็กและเยาวชนเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าของประเทศและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคต จึงต้องได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพในทุกมิติตามช่วงวัยอย่างเหมาะสม ตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต ทั้งในด้านทักษะ ความรู้ ความสามารถและการเรียนรู้ องค์ความรู้ที่สำคัญต่างๆ รวมทั้งเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีทางกาย จิตใจ และสติปัญญา พร้อมแสวงหาความรู้ เพิ่มพูนทักษะและเรียนรู้ สิ่งใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา และยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ พร้อมน้อมนำแนวทางการอุทิศตนเป็นผู้ให้และเสียสละเพื่อส่วนรวมของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาสร้างคุณประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ ซึ่งจะเป็นการทำหน้าที่พลเมืองที่ดีของชาติที่จะส่งเสริมให้สังคมและประเทศชาติมีความเจริญก้าวหน้าต่อไป

Visits: 42