เลือกหน้า

宋卡府辧事處在宋卡市政廳五樓會議室召開二零二二年推動監督政府政策和內政部的重要使命,宋卡府DAMRONGTHAM 救助中心及政府單位內部審計主管十二名相關負責人,通過上述系統會議由內政部常務秘書蘇蒂蓬朱拉查羅恩先生擔任主席,內政部十八個重要任務之一

十二月三十日上午八點三十分, 宋卡府辧事處女主任DUTSADEE PRUKSASET在宋卡市政廳五樓會議室召開二零二二年推動監督政府政策和內政部的重要使命,宋卡府DAMRONGTHAM 救助中心局長ROONGROJ SMOKE及政府單位內部審計主管十二名相關負責人,通過上述系統會議。

由內政部常務秘書蘇蒂蓬朱拉查羅恩先生擔任主席,內政部十八個重要任務之一內政部法務中心,府政廳,國土地廳及各府主管與政府機關,各區,各部門共同努力,宋卡府DAMRONGTHAM 救助中心局長ROONGROJ SMOKE準備按其權限推動任務讓解決人民群眾的煩惱更加方便,快捷,高效真正符合內政部的重要使命。

ศูนย์ดำรงธรรมร่วมประชุมขับเคลื่อนติดตามนโยบายรัฐบาลและภารกิจสำคัญของมหาดไทย
วันนี้ (วันพฤหัสบดีที่ 30 ธันวาคม 2564) เวลา 08.30 น. ณ ห้อง Conference ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา (หลังใหม่) นายรุ่งโรจน์ และสุบ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล นำโดย นางสาวดุษฎี พฤกษเศรษฐ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสงขลา ผู้อำนวยการกลุ่มงาน หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วม 12 คน เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง
สำหรับการประชุมผ่านระบบข้างต้นมี นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน พร้อมผู้บริหารระดับสูง ผู้อำนวยการสำนัก/กอง ของกระทรวงมหาดไทย เข้าร่วมประชุมดังกล่าว โดยมีภารกิจที่เกี่ยวข้องกับศูนย์ดำรงธรรม คือ การดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรม ซึ่งเป็น 1 ใน 18 ภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เป็นการดำเนินงานร่วมกับ ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง กรมที่ดิน และจังหวัดทุกจังหวัด
ทั้งนี้ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลาพร้อมที่จะขับเคลื่อนภารกิจตามอำนาจหน้าที่ ร่วมกับส่วนราชการ และอำเภอ ตลอดจนภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อให้การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนมีความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สอดรับกับภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทยอย่างแท้จริงต่อไป

“บริการด้วยใจ คนไทยยิ้มได้”

Visits: 1228