เลือกหน้า

宋卡府州長CHARUWAT KLAENGKLA 蒞臨宋卡紅屋主持宋卡基金會世界遺產編號 2/2021會議,宋卡成為世界遺產的進展,宋卡老城擴建邊界確定項目,為準備研究文件和確定舊城邊界請求預算支持及財務表,宋卡基金會世界遺產諮詢委員會名單

九月二十七日下午二點, 宋卡紅屋到世界遺產 PTTEP Red Mill Hub Ho Hin宋卡府舊區為準備研究文件和確定舊城邊界請求預算支持PTT Exploration and Production Public Company Limited的宋卡擴建,議程項目 主題主席通知會議.議程項目 2 主題:批准第 1/2021 號會議紀要議程項目 3 持續事項(無)議程 4 致謝事項,議程 5 需要考慮的事項。

草案宋卡基金會世界遺產諮詢委員會名單・

出席會議計有, 宋卡府州長CHARUWAT KLAENGKLA,宋卡基金會世界遺産委員會正副主席,宋卡府合艾女強人CHATTHONG PROPERTY東主CHATKAEW GAJASENI, 前宋卡府旅遊理事會主席江査寧CHANIN SAKARIN等代表十一

人。
ระเบียบวาระการประชุม มูลนิธิสงขลาสู่มรดกโลก ครั้งที่ 2/2564
วันจันทร์ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 14.00 น.
ณ ห้องสงขลาสู่มรดกโลก ปตท.สผ. โรงสีแดงหับโห้หิ้น อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2564
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง(ไม่มี)
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบ
ความคืบหน้าโครงการ UPSTREAM PROCESS สงขลาสู่มรดกโลก
รายงานงบการเงิน
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา
โครงการกำหนดขอบเขตพื้นที่เมืองเก่าสงขลาส่วนขยาย
การขอสนับสนุนงบประมาณจัดทำเอกสารศึกษาและกำหนดขอบเขตพื้นที่เมืองเก่า สงขลาส่วนขยาย จากบริษัท ปตท.สำรวจและผลิต(จำกัด)มหาชน
(ร่าง)รายขื่อคณะกรรมการที่ปรึกษามูลนิธิสงขลาสู่มรดกโลก

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Visits: 3173