Select Page

宋卡府CAT和TOT將合併註冊為國家電信公共有限公司,仍是數字經濟與社會部下屬的國有企業機構由財政部全資擁有,將為客戶提供更大的便利還為現有和新客戶提供特殊促銷

一月七日上午九點, 宋卡府CAT和TOT總裁率領各級官員在宋卡市政廳一樓大廳向媒體指出, 將合併註冊為國家電信公共有限公司,仍是數字經濟與社會部下屬的國有企業機構由財政部全資擁有,將為客戶提供更大的便利還為現有和新客戶提供特殊促銷

二零二零年一月十四日.通過的一項決議批准了兩個組織合併為一家公司這將為國家人民和服務使用者帶來整體利益,提高運營效率並是一個支持機構推動政府制定數字基礎設施和國家安全政策這次,二零二一年一月七日CAT告訴媒體將合併並註冊為國家電信公共有限公司NT,仍是數字經濟與社會部下屬的國有企業機構由財政部全資擁有。

合併是根據內閣於2020年1月14日通過的一項決議通過的,該決議批准了兩個組織合併為一家公司這將為國家人民和服務使用者帶來整體利益,提高運營效率並是一個支持機構推動政府制定數字基礎設施和國家安全政策公平為社會提供服務,這不會影響與客戶的交易,

相關部門和現有的CAT和TOT客戶為客戶提供更大的便利還為現有和新客戶提供特殊促銷,二零二一年一月七日開始您可以在NT聯繫中心聯繫或索取更多詳細信息,請致電1888和網站www.ntplc.co.th。

นนี้ (7 ม.ค. 64) ณ ชั้น 1 ศาลากลาง จังหวัดสงขลา นางอภิรดี อาษาพันธ์ ผู้บริหาร บมจ.ทีโอที (TOT) และ นายศุภกิจ ยอดแก้ว ผู้บริหาร บมจ.กสท โทรคมนาคม (CAT) ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนว่า จะควบรวมกิจการจดทะเบียนจัดตั้งเป็น บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ (NT) โดยยังคงมีฐานะเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดระหว่างกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมถือหุ้นทั้งหมดโดยกระทรวงการคลัง
การควบรวมครั้งนี้เป็นไปตามมติของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563 ที่เห็นชอบให้ทั้งสององค์กรควบรวมกิจการเป็นบริษัทเดียวกันที่จะส่งผลให้เกิดประโยชน์ในภาพรวมแก่ประเทศชาติ ประชาชน และผู้ใช้บริการ เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน และเป็นหน่วยงานที่สนับสนุน ขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลในการจัดทำโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลและความมั่นคงของประเทศ รวมทั้งบริการเพื่อสังคมอย่างทั่งถึงและเท่าเทียม
ทั้งนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อการทำธุรกรรมกับลูกค้า หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และลูกค้าเดิมของ CAT และ TOT แต่จะอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมีโปรโมชั้นพิเศษมอบให้กับทั้งลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าใหม่
สมารถติดต่อ หรือสอบถามรายละเอียดต่าง ๆ เพิ่มเติมได้ที่ NT Contact Center โทร 1888 และเว็ปไซต์ www.ntplc.co.th ตั้งต่วันที่ 7 ม.ค. 64 เป็นต้นไป

Visiters: 1176