Select Page

泰國監察員主席WITAWAT RACHATANAN將軍蒞臨合艾蠡園大酒店主持第四十二次全國申訴專員會議,宋卡府州長CHARUWAT KLIENGKLAO致歡迎詞,宋卡府的政府機構超過五百名志願者加入了該項目,州從提出被認為會影響公眾的事項來考慮解決方案

十月七日上午九點三十分. 泰國監察員主席WITAWAT RACHATANAN將軍蒞臨合艾蠡園大酒店主持第四十二次全國申訴專員會議,宋卡府州長CHARUWAT KLIENGKLAO致歡迎詞表示,如何使用申訴專員公署的應用程式,監察員討論的主題媒體,人民權利機制.會見了大眾媒體,同時感謝申訴專員委員會到來宋卡舉行。

泰國監察員主席WITAWAT RACHATANAN將軍將軍蒞臨合艾蠡園大酒店主持第四十二次全國申訴專員會議表示,監察員是一個獨立的憲法組織,其職責和權力是從遭受地區代理機構職責的人們的投訴尋找事實,州被認為會影響公眾的事項來考慮解決方案,可能因政府官員的行為遭受損害或不公平的人們的權利。

也是連接人與政府機構之間良好關係的中央單位這次訪問該地區,為監察員組織研討會旨在建立對政府官員和人民的申訴專員職責和權力的了解和理解,特別是地方領導人,他們將能夠與該地區的人們對話,行使現行憲法要求的權利,活動包括關於監察員職責和權力的演講,如何使用申訴專員公署的應用程式。

พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ประธานเปิดโครงการ ผู้ตรวจการแผ่นดินสัญจรพบประชาชน ครั้งที่ 42
วันนี้(7 ต.ค. 63) ที่โรงแรมลีการ์เดนส์ พลาซ่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ประธานเปิดโครงการ ผู้ตรวจการแผ่นดินสัญจรพบประชาชน ครั้งที่ 42 โดยมีนายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ส่วนราชการในจังหวัดสงขลา และเจ้าหน้าที่ อสม. เข้าร่วมโครงการกว่า 500 คน
พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน กล่าวว่า ผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญมีหน้าที่และอำนาจในการแสวงหาข้อเท็จจริงจากคำร้องเรียนของประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการปฎิบัติหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐ และจากการหยิบยกเรื่องที่เห็นว่าส่งผลกระทบต่อสาธารณชนมาพิจารณาหาแนวทางแก้ เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของประชาชนที่อาจจะได้รับความเดือดร้อนเสียหายหรือไม่เป็นธรรมจากการกระทำของหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมถึงเป็นหน่วยกลางในการเชื่อมประสานความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประชาชนกับหน่วยงานของรัฐ โดยลงพื้นที่จัดสัมมนาผู้ตรวจการแผ่นดินสัญจรในครั้งนี้ เพื่อมุ่งสร้างความรู้ความเข้าใจถึงหน้าที่และอำนาจของผู้ตรวจการแผ่นดินแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชน โดยเฉพาะผู้นำท้องถิ่นที่จะสามารถเป็นกระบอกเสียงแก่คนในพื้นที่ เพื่อใช้สิทธิที่พึงมีตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน
สำหรับกิจกรรมประกอบด้วยการบรรยายเรื่องหน้าที่และอำนาจของผู้ตรวจการแผ่นดิน วิธีการใช้แอฟพลิเคชั่นของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และการเสวนาผู้ตรวจการแผ่นดินพบสื่อมวลชน ในหัวข้อ ผู้ตรวจการแผ่นดิน : สื่อมวลชน กลไกเพื่อสิทธิของประชาชน………………

 

Visiters: 1492