Select Page

宋卡府副州長SUREEYAPAN NA SONGKHLA蒞臨宋卡市區THE RAKE VACATION RAJAMANGALA酒店WARIT會議室主持宋卡府察那電廠電力發展基金編號6/2013CDC會議.

九月十一日上午九點三十分, 宋卡府副州長SUREEYAPAN NA SONGKHLA蒞臨宋卡市區THE RAKE VACATION RAJAMANGALA酒店WARIT會議室主持宋卡府察那電廠電力發展基金編號6/2013CDC會議表示,今日會議所有委員會代表躍踊參加,宋卡府察那電廠電力發展基金用於當地社會建設感到高興。

宋卡府副州長SUREEYAPAN NA SONGKHLA指出,第5次會議在BP Samila Beach Resort Hotel 2020年8月27日星期四展開,第6次會議在宋卡市區THE RAKE VACATION RAJAMANGALA酒店WARIT會議室舉行.議程3重要事項支出結果報告,管理報表2020財年的社區項目預算支出報告,在2020財年的附加預算框架下。

宋卡府副州長SUREEYAPAN NA SONGKHLA表示關注議程4,需要考慮的事項取消2020財年的社區項目,僱用宋卡府察那電廠電廠辦公室員工,議程5其他事項根據2020財年年度工作計劃更改運營細節的結果,宋卡府察那醫院8層服務樓建設實施報告,預算8000萬泰銖於2016財政年。

วันศุกร์ที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น.
นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้มอบหมายให้ นางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าจะนะ จังหวัดสงขลา ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ (คพรฟ.) โดยมี กรรมการ ผู้แทนกรรมการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานกองทุนฯ โรงไฟฟ้าจะนะ จังหวัดสงขลา เข้าร่วมประชุม ณ ห้องทัพพ์วริศ โรงแรมเดอะเบค เว้คชั่น ราชมังคลา อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
นางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าว
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม คพรฟ.ครั้งที่ 5/2563 (ครั้งที่ 72) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องเฟื่องฟ้า โรงแรมบีพีสมิหลาบีช รีสอร์ท สงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
ส่งรายงานการประชุมเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบบริหารจัดการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบโครงการชุมชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ,รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบโครงการชุมชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ภายใต้กรอบงบประมาณเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 )
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา การยกเลิกโครงการชุมชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ,การจ้างพนักงานของสำนักงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าจะนะ จังหวัดสงขลา
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ ผลการพิจารณาการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการดำเนินงานตามแผนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 , รายงานผลการดำเนินโครงการก่อสร้างอาคารบริการ 8 ชั้น โรงพยาบาลจะนะ จังหวัดสงขลา งบประมาณ80 ล้านบาท ปีงบประมาณ 2559

Visiters: 1192