Select Page

宋卡府州長CHARUWAT KLIENGKLAO 在宋卡府市政廳會主持 宋卡府以實現平衡和可持續的經濟加入泰國創意經濟區網絡項目TCDN長期發展會議, 該項目旨在將來宋卡府發展為經濟城市未來運作計劃政策和潛在領域

九月九日上午十點, 宋卡府州長CHARUWAT KLIENGKLAO 在宋卡府市政廳會主持 宋卡府以實現平衡和可持續的經濟加入泰國創意經濟區網絡項目TCDN長期發展會議表示,政府機構和相關機構的負責人一起參加泰國創意經濟區域網絡TCDN項目的介紹,該項目旨在將宋卡府發展為創意經濟城市,未來運作計劃政策和潛在領域。

例如資產領域的有形和無形動員人員,創意經濟局公共組織用於促進和發展創意經濟的潛力,通過促進和發展有利於創造氛圍的領域並開展新業,創意經濟局公共組織用於促進和發展創意經濟的潛力,通過促進和發展有利於創造氛圍的領域並開展新業務,宋卡府提議將宋卡古鎮作為試點的創意經濟區為了不斷擴展到宋卡府的其他地區。

CEA選擇了具有主要甄選標準的地區例如資產領域的有形和無形動員人員,未來運作計劃政策和潛在領域對於研究結果,專家認為該地區是仍然是原始生活遺產的人們的生活方式,而沒有進行修改以僅容納

來自外部的遊客,鄰里的人有嫉妒和自豪的感覺,古老的大海小鎮風景獨特,該地區的古老建築可以講述宋卡歷史將發展新的展示形式包括完整的創意生態系統,宋卡合艾等地區商店餐館和旅遊景點的區域已準備就緒。

出席會議計有:宋卡府州長CHARUWAT KLAENGKLA,宋卡旅遊理事會主席江査寧,宋卡府旅遊聯盟會代表,宋卡府市長SOMSAK TANTISERANEE ,宋卡府文化局女局長SOMSRI RUANGNOI,宋卡府內部貿易部女局長CHASUDA CHUMSAENG,宋卡府公共關係局高級官員BULAN,政府機構和相關機構的負責人及創意經濟區域網絡TCDN成員等。

จังหวัดสงขลา เข้าร่วมโครงการเครือข่ายย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ประเทศไทย (TCDN)พัฒนาสงขลาไปสู่เศรษฐกิจที่สมดุลและยั่งยืนในระยะยาว
วันนี้ (9 ก.ย.63) ที่ห้องประชุม CEO ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับฟังการนำเสนอโครงการเครือข่ายย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ประเทศไทย (TCDN) เพื่อพัฒนาจังหวัดสงขลาให้เป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) ทำหน้าที่ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยการส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่ที่เอื้อต่อบรรยากาศสร้างสรรค์และการเริ่มต้นธุรกิจใหม่ ซึ่งจังหวัดสงขลาได้เสนอย่านเมืองเก่าสงขลาให้เป็นย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์นำร่อง เพื่อนำไปสู่การขยายผลต่อเนื่องไปยังย่านอื่นๆในจังหวัดสงขลา โดย CEA ได้คัดเลือกย่านโดยมีเกณฑ์การคัดเลือกหลัก อาทิ กลุ่มคนขับเคลื่อนในย่าน สินทรัพย์ ทั้งที่จับต้องได้และไม่ได้ นโยบายแผนการดำเนินงานในอนาคต และพื้นที่ที่มีศักยภาพ
สำหรับผลการศึกษาพื้นที่ย่านโดยผู้เชี่ยวชาญ คือ วิถีชีวิตของคนที่ยังคงเดิม เป็น Living Heritage ไม่ผ่านการปรุงแต่งเพื่อรองรับเฉพาะนักท่องเที่ยวจากภายนอก คนในย่านมีความรู้สึกหวงแหนและภูมิใจ ความเป็นเมืองเก่าที่ติดทะเลและภูมิทัศน์ที่สวยงามเป็นเอกลักษณ์ อาคารโบราณในย่านสามารถบอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ได้ดี พื้นที่ร้านค้า ร้านอาหาร และสถานที่ท่องเที่ยวมีความพร้อม กายภาพมีความกระชับ สามารถเดินเท้าได้ นอกจากนี้ในส่วนของอาหารจะมีความหลากหลายและพัฒนาการนำเสนอในรูปแบบใหม่ รวมถึงมีระบบนิเวศสร้างสรรค์ที่ครบถ้วน
ทั้งนี้ จะมีการถ่ายทอดเรื่องราวของของจังหวัดสงขลาในรูปแบบการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ทั้งสถานที่สำคัญ สถานที่ท่องเที่ยว วิถีชีวิต รวมถึงอาหาร สร้างตราสัญลักษณ์ จากรากฐานวัฒนธรรมท้องถิ่น และต่อยอดไปสู่โมเดลการจำหน่ายสินค้าและบริการ เพื่อพัฒนาจังหวัดสงขลาให้เป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ขับเคลื่อนไปสู่เศรษฐกิจที่สมดุลและยั่งยืนในระยะยาว

Visiters: 2115