Select Page

泰國玟政府特別代表圑在宋卡府市内BP SAMILA 大酒店會議廳舉辦泰南邊境府公共關係政府媒體研討會,副團長尚龍坤松將軍蒞臨主持開幕, 督導委員會主任AMNAT NAKSRI中將致歡迎詞,主任阿倫伊姆薩巴特中將,泰國廣播和電視台組成公共關係,武裝部隊下的廣播電台,他信廣播電台的官員共同參以

七月三十日上午十點三十分,泰國政府特別代表副團長尚龍•坤松將軍蒞臨宋卡府市内BP SAMILA 大酒店會議廳主持泰南邊境府公共關係政府媒體研討會表示, 南部邊境府份當前的問題是各部門和政府機構之間的整合,除了安全機構和發展機構2018年至2021年南部邊境省份安全,財富與可持續發展行動計劃規定,建立諒解的任務是解決南部邊境

府份問題的一種方法,政府特別代表優先考慮的已被分配為六個工作組中的一個,增進理解與合作的工作組,根據綜合交流計劃在戰略層面進行了解 這是為了建立意識向南部邊境府內外的人們推動南部邊境府的問題解決和發展,有信心各方希望看到該國實現和平,並通過研討會參與者的角色每個人都有責任提供信息。

建立對該地區人們的理解這是一個很好的機會分享知識並利用它來宣傳結果,從而在人們與各個機構之間建立良好的理解,在該地區有效,對於會議南部邊境府份的政府大眾媒體部分引起了伊斯蘭會議組織的注意,並根據計劃組織了前台整合溝通以在戰略層面進行理解,目的是使人們認識到政府特別代表的作用。

整合問題和發展南部邊境府份並協調公共關係還有該地區的政府媒體包括交流信息和創造知識,對於參加者並可以用於宣傳和擴展到讓該地區的人們廣泛了解,建立對該地區人們的理解這是一個很好的機會分享知識並利用它來宣傳結果人們與各個機構之間建立良好的理解。

本次研討會的結果將使參與者參與知識可適應操作為該地區的人們創造知識和理解,這將導致在南部邊境府份在解決問題和發展方面的合作實現政府政策是一個南部邊境府份穩定繁榮可持續各族人民和平共處在多元文化社會下,
對於會議南部邊境府份的政府大眾媒體,目的使人們認識到政府特別代表的作用.整合問題和發展南部邊境府份

並協調公共關係還有該地區的政府媒體包括交流信息和創造知識對於參加者並可以用於宣傳和擴展到讓該地區的人們廣泛了解,這次活動的組織政府特別代表曼尼•錢蒂普將軍將舉行特別演講,題為整合政府部門以建立公眾的理解以解決南部邊境府,宋卡府第六區公共關係部主任Samphan Muzadi先生就“媒體的作用和南部邊境府份的決議。

(各族人民和平共處在多元文化社會下互相交換意見,大眾媒體參以南部邊境府發展及解決三府問題的人民的期待)

สำนักงาน คปต.ส่วนหน้า จัดสัมมนาสื่อมวลชนภาครัฐ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มุ่งขับเคลื่อนงานประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องระหว่างพี่น้องประชาชนกับหน่วยงานต่างๆ ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่

วันนี้ (30 ก.ค. 63) พลเอกจำลอง คุณสงค์ รองหัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล เป็นประธานในพิธีเปิดการ ประชุมสัมมนา “สื่อมวลชนภาครัฐในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้”ประจำปีงบประมาณ 2563 ที่โรงแรม บีพี สมิหลา บีช อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยมีพลโท อำนาจ นาคศรีหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่วนหน้า พลโท อรุณ อิ่มสมบัติ ฝ่ายอำนวยการหัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน คปต.ส่วนหน้า และผู้เข้าร่วมสัมมนาซึ่งเป็นผู้ที่ปฏิบัติงานด้านสื่อมวลชนภาครัฐ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย สถานีวิทยุกระจายเสียงและสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สังกัดกรมประชาสัมพันธ์ สถานีวิทยุกระจายสียงในสังกัดกองทัพ และเจ้าหน้าที่จากสถานีวิทยุทักษิณสัมพันธ์เข้าร่วม

พลเอกจำลอง คุณสงค์ รองหัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล กล่าวว่า ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ในปัจจุบันเป็นการบูรณาการระหว่างหน่วยงานและส่วนราชการต่างๆ นอกจากหน่วยงานด้านความมั่นคงกับหน่วยงานด้านการพัฒนาแล้ว แผนปฏิบัติการเพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2561 – 2564 ได้กำหนดให้งานด้านการสร้างความเข้าใจ เป็นแนวทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งผู้แทนพิเศษของรัฐบาลได้ให้ความสำคัญ โดยได้กำหนดเป็นกลุ่มงาน 1 ใน 6 กลุ่มงาน คือ กลุ่มงานเสริมสร้างความเข้าใจและความร่วมมือ ภายใต้แผนงานบูรณาการสื่อสารเพื่อความเข้าใจในระดับยุทธศาสตร์

ทั้งนี้ เพื่อสร้างการรับรู้ ด้านการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้แก่ประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เชื่อมั่นว่าทุกฝ่ายต่างก็อยากเห็นบ้านเมืองมีความสันติสุข และโดยบทบาทของผู้เข้าร่วมสัมมนา ต่างก็เป็นผู้ที่มีหน้าที่ในการให้ข้อมูลข่าวสาร สร้างความเข้าใจแก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่อยู่แล้ว จึงเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และนำไปประชาสัมพันธ์ขยายผลเพื่อสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างพี่น้องประชาชนกับหน่วยงานต่างๆ ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่

สำหรับการประชุมสัมมนา “สื่อมวลชนภาครัฐในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้” ส่วนสร้างการรับรู้ สำนักงาน คปต.ส่วนหน้า จัดขึ้นตามแผนงาน การบูรณาการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจในระดับยุทธศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้ถึงบทบาทหน้าที่ของผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ในการบูรณาการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และประสานงานด้านการประชาสัมพันธ์ กับสื่อมวลชนภาครัฐในพื้นที่ รวมทั้งแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารสร้างองค์ความรู้ แก่ผู้เข้าร่วมสัมมนา และสามารถนำไปประชาสัมพันธ์ขยายผลต่อ ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบอย่างกว้างขวาง

อย่างไรก็ตามการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้มีการบรรยายพิเศษ เรื่อง “การบูรณาการหน่วยงานภาครัฐในการสร้างความเข้าใจต่อสาธารณชนในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้” โดย พลเอกมณี จันทร์ทิพย์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล และนายสัมพันธ์ มูซอดี ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 สงขลา บรรยายพิเศษเรื่อง “บทบาทสื่อมวลชนกับการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้” นอกจากนี้ยังจัดให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ของผู้เข้าร่วมสัมมนาในประเด็น “บทบาทของสื่อมวลชนต่อการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้”
ซึ่งผลจากการสัมมนาในครั้งนี้ จะทำให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกิดองค์ความรู้ สามารถนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ อันจะนำไปสู่ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้บรรลุผลตามนโยบายของรัฐบาล คือจังหวัดชายแดนภาคใต้มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ประชาชนทุกหมู่เหล่า อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม

Visiters: 1114