Select Page
宋卡府副州長SOMWANG RUANGPENG在宋卡市政廳五樓CEO會議室主持宋卡第二區發展規劃工作組會議. 與府級發展方向共同審議和篩選區級發展計劃在提議州長批准之前隨導演提供建議並跟進
七月十六日下午二點. 宋卡府副州長SOMWANG RUANGPENG在宋卡市政廳五樓CEO會議室主持宋卡第二區發展規劃工作組會議表示. 內政部規定關於在地區和街道一級制定和協調地區發展計劃要求該府根據國民經濟和社會發展準則以及當地人民的需求制定府級發展計劃。
宋卡府副州長SOMWANG RUANGPENG指出,宋卡府已於2020年4月30日要求宋卡府綜合管理委員會第2359/2563號任命一個工作組,以審查地區發展計劃負與府級發展方向共同審議和篩選區級發展計劃在提議州長批准之前隨提供建議並跟進。
內政部製定了指導方針以支持內政部製定計劃並在2019年協調地區和街道一級的地區發展計劃,以製定社區/村莊計劃,地區一級的社區計劃當地發展計劃和地區發展計劃與府發展計劃/集團和區域發展計劃保持統一和一致。
宋卡府通知縣長向地區發展計劃工作組解釋該地區發展計劃到2020年7月,在不超過30分鐘的時間內介紹每個地區發展計劃包括回答地區發展計劃篩選小組的問題將提議州長進一步批准
ระเบียบวาระการประชุม คณะทำงานกลั่นกรองแผนพัฒนาอำเภอ ครั้งที่ 2/2563
วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 “
ณ ห้องประชุม CEO ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา
ประธานประชุม
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
1.1 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล กำหนดให้จังหวัดจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับชาติและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นในจังหวัด
1.2 จังหวัดสงขลาได้มีคำสั่งคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดสงขลา ที่ 2359/2563 ลงวันที่ 30 เมษายน 2563 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานกลั่นกรองแผนพัฒนาอำเภอ โดยมีหน้าที่พิจารณาและกลั่นกรองแผนพัฒนาอำเภอให้เป็นไปในทิศทางเดียวกับการพัฒนาจังหวัดตามแผนพัฒนาจังหวัด ก่อนเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดให้ความเห็นชอบ พร้อมทั้งกำกับ ให้คำแนะนำและติดตามผล
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม (ไม่มี)
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ
3.1 กระทรงงมหาดไทยได้กำหนดแนวทางปฏิบัติรองรับการดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนแลประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ.2562 เพื่อให้การจัดทำแผนชุมชน/หมู่บ้าน แผนชุมชนระดับตำบล แผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนพัฒนาอำเภอ มีเอกภาพและเกิดความสอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดและแผนพัฒนาภาค
3.2 จังหวัดสงขลาแจ้งให้นายอำเภอเข้าชี้แจงข้อมูลแผนพัฒนาอำเภอต่อคณะทำงานกลั่นกรองแผนพัฒนาอำเภอ ในเดือนกรกฎาคม 2563 โดยนำเสนอแผนพัฒนาอำเภอๆ ละไม่เกิน 30 นาที รวมทั้งตอบข้อซักถามจากคณะทำงานกลั่นกรองแผนพัฒนาอำเภอแล้ว จะได้เสนอท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อให้ความเห็นชอบต่อไป
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Visiters: 1356