Select Page
宋卡府州長CHARUWAT KLIENGKLAO 在宋卡府市政廳五樓大型會議廰主持宋卡旅遊發展政策框架,討論宋卡府旅遊發展,為了使宋卡的旅遊業恢復到原來的狀態討論了COVID-19病毒的流行情況之後,宋卡府副州長AMPON PONGSUWAN陪同  
六月十七日下午一點,宋卡府與旅遊有關業者開會討論宋卡旅遊發展政策框架,宋卡府旅遊指南放鬆了各種措施的執行, 根據公共衛生部的措施解決了Covid-19和政府旅遊業的恢復措施,因此必須刺激宋卡的經濟尤其是旅遊業,這是主要的驅動機制在宋卡府的經濟發展中。
宋卡府州長CHARUWAT KLIENGKLAO在會議討論了COVID-19流行病的情況.分析並準備了旅遊情況之後對宋卡府的旅遊促進準則進行了審議,旅遊業務,酒店,飯店及旅遊景點旅遊活動旅遊體育活動,可能有規則草案或各種措施在體育活動中為防止疾病傳播
宋卡府副州長AMPON PONGSUWAN在會議上表示,公共關係增加營銷的頻率內容既有文化旅遊業和食品:為了使宋卡的旅遊業恢復到原來的狀態疾病發生後,根據公共衛生部的措施解決了Covid-19和政府旅遊業的恢復措施準則進行了審議,必須刺激宋卡府的經濟尤其是旅遊業。
出席會議計有: 宋卡府州長CHARUWAT KLIENGKLAO,宋卡府副州長AMPON PONGSUWAN, 宋卡府行政機構常任祕書PRAPAN SRISUWAN,宋卡府旅遊和體育局長KIJJA EAICHOMPU,宋卡府郷村發展局PAWAN PRONPITAK, 宋卡府公共關係女局長MUJARIN THONGNUAL。
泰國旅游局合艾辦事處局長MANTHANA PHOOTHARARAK,宋卡府旅游聯盟會主席洪鎮平,宋卡府總商會副主席TANAWAT POONSIN,宋卡府地方行政辦公室局長PANOMTEAN SEANGWAN,副局長CHAKRIS SURANATAKUL,宋卡府女副市長,前任宋卡府職業導游公會主席林明精及劉醫生等。
จังหวัดสงขลาเตรียมหารือ พัฒนาด้านการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 คลี่คลาย
วันนี้ (17 มิ.ย.63) ที่ ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ประธานการประชุมหารือ กรอบนโยบายการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา โดยมีนายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา ประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา และหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน เข้าร่วมประชุม
สำหรับการประชุมหารือกรอบนโยบายการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา เพื่อหารือแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลา หลังสถานการโควิด-19 เนื่องด้วยปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโตงิด-19 ได้คลี่คลายในระดับหนึ่ง ประกอบกับรัฐบาลได้ผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการต่างๆ จึงต้องมีการกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัด โดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยวซึ่งเป็นกลไกขับเคลื่อนหลัก ในการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดสงขลา
โดยในที่ประชุมได้พิจารณาแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลาหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 คลี่คลาย มีการวิเคราะห์สถานการณ์การท่องเที่ยวและเตรียมความพร้อม ด้านธุรกิจการท่องเที่ยว โรงแรม ร้านอาหาร ด้านแหล่งท่องเที่ยว ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว กิจกรรมการกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว ซึ่งอาจมีการร่างกฎกติกา หรือมาตรการต่างๆ ในกิจกรรมกีฬา เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รวมถึงด้านประชาสัมพันธ์ ในการเพิ่มการประชาสัมพันธ์หรือการตลาดให้ถี่ขึ้น ด้วยคอนเทนต์ที่น่าสนใจ ทั้งด้านวัฒนธรรม การท่องเที่ยว และอาหาร ทั้งนี้เพื่อให้การท่องเที่ยวในจังหวัดสงขลากลับสู่สภาวะเดิม หลังสถานการณ์โรคโควิด-19 คลี่คลาย โดยเป็นไปตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข และมาตรการฟื้นฟูด้านการท่องเที่ยวของรัฐบาล

Visiters: 2132