เลือกหน้า
宋卡府副州長NARIT MONGKOISRI在市政廳五樓CEO會議廳主持第一次宋卡府準備將遺產城市發展帶入世界遺產會議,並討論了將宋卡古城發展為世界遺產城市保護發展和擴展
六月九日下午一點三十分, 宋卡府副州長NARIT MONGKOISRI在市政廳五樓CEO會議廳主持第一次世界遺產城市第1/2020號會議,以推動宋卡府老城市運營,保護發展和擴展,宋卡府準備將遺產城市發展帶入世界遺產會議,並討論了將宋卡古城發展為世界遺產城市保護發展和擴展。
PORNCHAI PHETPHIMPHAN先生並討論了將宋卡古城發展為世界遺產城市的方法,宋卡第十一自然資源與環境辦公室主任,宋卡府美術局局長BUNYARIT CHAISUWAN上尉以及相關的公共和私人機構參加了會議,宋卡發展委員會到世界遺產城市的會議做準備這次會議討論了推動舊城保護與發展運作宋卡府老城市擴張的表現,世界遺產中心上游進程參與的進展宋卡舊城區發展指南還有宋卡世界遺產城市項目,此外會議還討論了教科文組織上游進程項目“宋卡老城:Indo-Pacific陸橋上的多人定居點”的參與。
宋卡考丹老城宋卡老城Laem Son Ko Yo地區和宋卡古城成為世界遺產城市的動力,這是為了保護和發展舊城區,傳播宋卡古城的潛力升級為世界遺產城市和公共關係宋卡府旅遊促進提高對宋卡府文化和歷史遺產的價值和重要性的認識建立強大的合作關係和所有文化的和解。
จังหวัดสงขลาเตรียมความพร้อม ขับเคลื่อนพัฒนาสงขลาสู่เมืองมรดกโลก
วันนี้ (9 มิ.ย.63) ที่ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า ศาลากลางจังหวัดสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายนฤทธิ์ มงคลศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมหารือเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาสงขลาสู่เมืองมรดกโลก ครั้งที่ 1/2563 เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานอนุรักษ์ พัฒนา ขยายเขตเมืองเก่าสงขลา และหารือแนวทางการพัฒนาเมืองเก่าสงขลาสู่เมืองมรดกโลก โดยมี นายพรชัย เพชรพิมพ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา ร้อยเอกบุณยฤทธิ์ ฉายสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ 11 สงขลา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และเอกชน เข้าร่วม
สำหรับการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาสงขลาสู่เมืองมรดกโลกในครั้งนี้ที่ประชุมได้มีการหารือในเรื่อง การขับเคลื่อนการดำเนินงานอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า ผลการดำเนินงานการขยายเขตเมืองเก่าสงขลา ความก้าวหน้าการเข้าร่วมโครงการ Upstream Process ของศูนย์มรดกโลก แนวทางการพัฒนาเมืองเก่าสงขลา และโครงการสงขลาสู่เมืองมรดกโลก
นอกจากนี้ในที่ประชุมได้มีการร่วมกันพิจารณาเรื่องการเข้าร่วมโครงการ Upstream Process ของศูนย์มรดกโลก(UNESCO) “Songkhla old town: multiculral settlement on lndo – Pacific Land Bridge” การขยายเขตเมืองสงขลา (เมืองเก่าสงขลาเขาแดง เมืองเก่าสงขลาแหลมสน พื้นที่เกาะยอ) และการขับเคลื่อนผลักดันให้เมืองเก่าสงขลาก้าวสู่เมืองมรดกโลก
ทั้งนี้เพื่อเป็นการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า เผยแพร่ศักยภาพของเมืองเก่าสงขลา ในการยกระดับไปสู่การเป็นเมืองมรดกโลก และประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลา เพื่อสร้างความตระหนักในคุณค่าและความสำคัญของมรดกทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของจังหวัดสงขลา ก่อให้เกิดความร่วมมือที่เข้มแข็ง และความสมานฉันท์ของทุกวัฒนธรรม

Visits: 14