Select Page

宋卡府第二海軍陸戰隊以紀念泰國海軍之父在APHAKORNA紀念碑舉行2020獻花,宋卡府第二海軍總指揮SAMREOUNG JUNSO中將蒞臨主持獻花儀式,宋卡府州長CHARUWAT KLIENGKLAO等政府機構代表受邀觀禮

五月十九日上午八點四十五分, 宋卡府州長CHARUWAT KLIENGKLAO,宋卡府行政機構常任祕書PRAPAN SRISUWAN,軍警高層政府機構首長及代表,受邀觀禮宋卡府第二海軍陸戰隊以紀念泰國海軍之父在APHAKORNA紀念碑舉行2020獻花儀式。

宋卡府第二海軍陸戰師司令部SAMREOUNG JUNSO中將主持獻花儀式表示,海軍上將LORD BOROMWONGSE HRH THEPHAKON KIATWONG KROM LUANG CHUMPHON KHET UDOMSAK任命為英國海軍一名軍官去英國海軍學院學習,二四四三年回到海軍事務部服役獲軍銜中尉指揮官。

一九四八年時候他擔任該職務皇家海軍研究員他提高了海軍學院的教育水平,使泰國海軍擁有專業知識,並且可以成為主管而不必依賴外國人除了他對海軍的貢獻他仍然有能力進入泰國的傳統醫學,在一九一一年從政府服務退休六年之後,在泰國醫學書籍中得到認真研究直到他有了很多知識拥有泰國醫學博士,公共治療稱為Somya Doctor Porn

在擔任海軍軍官期間擔任皇家職務導致海軍有進步能夠成為海上強大的國家圍欄這是一件非常有價值的事情,因此海軍宣布了這個名字“泰國海軍之父”定於每年五月十九日舉行“聖日的日子”,因此紀念感謝海軍地區每二年在這個重要的日子舉辦活動除了領導泰國海軍父親迄今為止用於發展艦隊的指導方針和基礎。

出席觀禮計有: 宋卡府州長CHARUWAT KLIENGKLAO,宋卡府第2海軍總指揮SAMREOUNG JUNSO中將,宋卡府第2海軍副總指, 宋卡府行政機構常任祕書PRAPAN SRISUWAN,高級海軍,陸軍空軍代軍,泰南第九警域代表,宋卡府副總警長,私人機構代表。

ทัพเรือภาคที่ 2 จัดพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันอาภากร องค์บิดาของทหารเรือไทย ประจำปี 63

วันนี้ (19 พ.ค. 63) ที่บริเวณพระอนุสาวรีย์ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ (แหลมสนอ่อน) อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา พล.ร.ท. สำเริง จันทร์โส ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 2 เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระอนุสาวรีย์ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ องค์บิดาของทหารเรือไทย เนื่องในวันอาภากร ประจำปี 63 โดยมี นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กำลังพลทัพเรือภาคที่ 2 ศรชล.ภาค 2 ทหาร ตำรวจ ส่วนราชการ ภาครัฐ และเอกชนเข้าร่วมวางพวงมาลา

พล.ร.อ.พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ประสูติเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2423 ทรงเป็นพระเจ้าลูกยาเธอในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และเจ้าจอมมารดาโหมด ในปีพุทธศักราช 2436 เสด็จไปศึกษาวิชาการทหารเรือ ณ ประเทศอังกฤษ เมื่อทรงสำเร็จการศึกษาเป็นนายทหารสัญญาบัตรในราชนาวีอังกฤษแล้ว ได้เสด็จกลับเข้ารับราชการในกระทรวงทหารเรือในปีพุทธศักราช 2443 รับพระราชทานยศเป็น นายเรือโทผู้บังคับการ ในตำแหน่งนายธง ผู้บัญชาการกรมทหารเรือ ปีพุทธศักราช 2448 ทรงดำรงตำแหน่ง เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารเรือ ทรงปรับปรุงการศึกษาของโรงเรียนนายเรือให้เจริญก้าวหน้ามากขึ้น ส่งผลให้ทหารเรือไทยมีความรู้ ความชำนาญ สามารถเป็นครู เป็นผู้บังคับบัญชา และมีความเจริญก้าวหน้า สามารถทำหน้าที่รั้วของชาติทางทะเลได้อย่างเข้มแข็งสืบต่อมา ซึ่งนับเป็นสิ่งที่มีคุณค่ายิ่ง กองทัพเรือจึงได้ประกาศขนานพระนามเป็น “องค์บิดาของทหารเรือไทย”

สำหรับ วันอาภากร เป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ องค์บิดาของทหารเรือไทย ผู้ซึ่งเป็นที่เคารพสักการะของปวงชนชาวไทยอย่างกว้าวขวาง พระกรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่มีต่อปวงชนชาวไทยนั้น ปรากฏทั้งในด้านกิจการทหารเรือที่พระองค์ท่านทรงวางรากฐานไว้ และการแพทย์แผนโบราณ ซึ่งพระองค์ทรงพระกรุณาช่วยเหลือรักษาผู้ตกทุกข์ได้ยากไม่เลือกชั้นวรรณะ จนเป็นที่เลื่องลือนับถือกันโดยทั่วไปในพระนามว่า หมอพร

เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึง และแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อพระองค์ท่าน ทัพเรือภาคที่ 2 ได้จัดงานเนื่องในวันสำคัญนี้เป็นประจำทุกปี พร้อมทั้งได้น้อมนำแนวทางและรากฐานที่องค์บิดาของทหารเรือไทยที่ได้ประทานให้ นำมาใช้ในการพัฒนากองทัพเรือตราบจนปัจจุบัน

Visiters: 2272