Select Page

宋卡府州長CHARUWAT KLIENGKLAO宋卡府紅十字會主席KUNKANA KLIENGKLAO 在官邸花園種植蔬菜實現糧食的安全,試種蔬菜以確宋卡府的每個家庭和每個村莊制定重要目標共同建立家庭食物自力更生與他人分享對抗COVID-19危機

五月十二日上午八點. 宋卡府州長CHARUWAT KLIENGKLAO宋卡府紅十字會主席KUNKANA KLIENGKLAO 在官邸花園種植蔬菜實現糧食的安全,試種蔬菜以確宋卡府的每個家庭和每個村莊制定重要目標共同建立家庭食物自力更生與他人分享對抗COVID-19危機。

宋卡府州長CHARUWAT KLIENGKLAO表示,這是自給自足經濟哲學的一個例子採取行動實現自給自足和糧食安全,是下屬在日常生活中使用的示例分享, 宋卡府郷村發展局PAWAN PRONPITAK及社區發展官員推動活動種蔬菜建立糧食安全監督監測活動分享並推動這項活動。

宋卡府副州長SUREEYAPAN NA SONGKHLA,宋卡府郷村發展局PAWAN PRONPITAK及社區發展官員陪同宋卡府州長CHARUWAT KLIENGKLAO,宋卡府紅十字會主席KUNKANA KLIENGKLAO種植蔬菜為期九十天,實現糧食的安全,證明拉瑪九世國王自給自足經濟的哲學。

其中包括規劃設計任命工作組,推進機制制定行動計劃以推動府地區的活動“誰來發展他?必須首先從我們自己開始.,以提高意識定位目標群體協調整合和查找預算來源支持活動.探索公共空間在村子裡建立種子分發中心根據行動計劃。

以宋卡府每個村莊的每個家庭為目標共同種植蔬菜並建立家庭食物來源,從開始州長公務員負責人區長,區政府首長公務員,村長,社區負責人組織團體,還有每個家庭及所有政府機構和地方政府組織的支持下2019年新型冠狀動脈疾病感染COVID 19, 對全世界的人類都是致命的威脅。

這是自給自足經濟的哲學證明,拉瑪九世是泰國所有人民兒的遺產,奉行自給自足的經濟原則,重要的是了解足夠理性和豁免權,可以自己生活並可以在家庭和社區一級自力更生,種菜是一種活動,建立糧食安全這使我們生活在危機中,無論我們面對什麼情況快速種植蔬菜可在花園圍欄。

พ่อเมืองสงขลา นำร่อง ปลูกพืช ปลูกผัก สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู้ภัยวิกฤตโควิด-19

วันนี้ (14 พ.ค.63) ที่ตำหนักเขาน้อย (จวนผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา) นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นางกัญจนา เกลี้ยงเกลา ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสงขลา นางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายปวัน พรหมพิทักษ์ พัฒนาการจังหวัดสงขลา ร่วมปลูกพืช ปลูกผัก สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู้ภัยโควิด-19 เป็นตัวอย่างให้ชาวสงขลาในการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาสู่การปฏิบัติในการพึ่งตนเอง และนำไปใช้ในการดำรงชีวิตประจำวัน

การนำร่องปลูกพืช ปลูกผัก สร้างความมั่นคงทางอาหาร มีเป้าหมายสำคัญเพื่อให้ทุกครัวเรือน ทุกหมู่บ้าน ของจังหวัดสงขลา ร่วมกันปลูกผักและสร้างแหล่งอาหารในครัวเรือน มุ่งเน้นการพึ่งตนเอง และแบ่งปันผู้อื่น ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 เป็นการลดรายจ่ายในครัวเรือน ละสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ในยามวิกฤต

Visiters: 3293