Select Page

宋卡府辧事處主任PHUWANAT SOMJAI在宋卡府市政廰主持地方政府會議審議內政部部門的系統採購項目,包括地方政府組織金額不超過一千萬泰銖,以審議和批准這六個項目工作組已做出以下決定

四月三十日上午九點三十分,宋卡府辧事處主任PHUWANAT SOMJAI在宋卡府市政廰主持地方政府會議審議內政部部門的系統採購項目鑑定和比較中央價格標準第3/2020號工作組包括地方政府組織金額不超過一千萬泰銖,以審議和批准這六個項目工作組已做出以下決定

議程項目,主席匯報,議程第,批准會議記錄作為資格審查工作組召開會議審議內政部門的系統採購項目包括地方政府組織金額不超過一千萬泰銖,二零二零年第, 十六日秘書作了會議報告隨會議記錄而定的詳細信息

議程項目三,在二零二零年一月十六日舉行的二零二零年第2工作組會議上,內政部下設部門向工作組提出該項目,以審議和批准這個項目工作組已做出以下決定,原則上同意個項目,即在宋卡開發聯合服務中心項目,申請聯合服務中心二零二零年年度預算,宋卡行政組織耐用品採購項目二零二零年預算。

財政司設備的採購KHAE行政管理組織二零二零年年度支出預算,已決定修改項目細節包括個項目,為合艾市採購計算機相關產品,沙道市計算機系統供應項目,宋卡市舊城區Nang Ngam路的二零二零年預算和CCTV安全項目,審議的議程項目4審議,並批准內政部下屬部門的計算機系統採購項目。

包括地方政府組織在內的以下八個項目電子廣告牌採購項目,合艾市的單屏觸摸屏採購項目,數據記錄儀的採購和醫療物資的計數合艾市,中學工作項目的計算機設備採購,合艾市的學前班和小學階段的計算機設備採購項目,合艾市的閉路電視計算機採購項目, 合艾市第四學校公共衛生服務中心以及其他事項目。

ระเบียบวาระการประชุม คณะทำงานกลั่นกรองคุณสมบัติและเปรียบเทียบเกณฑ์ราคากลางฯ ครั้งที่ 3/2563

วันที่ 30 เมษายน 2563 เวลา 09.30 น.

ณ ห้อง CEO ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา (หลังใหม่)

ประธานประชุม หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสงขลา นายภูวนัฐ สมใจ

ระเบียบวาระที่ 1   เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ

ระเบียบวาระที่ 2   เรื่องรับรองรายงานการประชุม  ตามที่คณะทำงานกลั่นกรองคุณสมบัติฯ ได้จัดประชุมเพื่อพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563 ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำรายงานการประชุมแล้ว รายละเอียดตามรายงานการประชุมที่แนบท้าย

ระเบียบวาระที่ 3   เรื่องเพื่อทราบ ในการประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563 มีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย เสนอโครงการให้คณะทำงานฯพิจารณาให้ความเห็นชอบ จำนวน 6 โครงการ และคณะทำงานฯ มีมติ ดังนี้

มีมติเห็นชอบในหลักการเบื้องต้น จำนวน 3 โครงการ ได้แก่ โครงการพัฒนาศูนย์บริการร่วมเทศบาลนครสงขลา โปรแกรมประยุกต์ใช้สำหรับศูนย์บริการร่วม ประจำปีงบประมาณ 2563 ,โครงการจัดหาพัสดุครุภัณฑ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 และโครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแค งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563

มีมติให้แก้ไขรายละเอียดโครงการ จำนวน 3 โครงการ ได้แก่ โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับเทศบาลนครหาดใหญ่ ,โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของเทศบาลเมืองสะเดา งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563  และโครงการรักษาความปลอดภัยด้วยระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดย่านเมืองเก่า(ถนนนางงาม)ของเทศบาลนครสงขลา

ระเบียบวาระที่ 4   เรื่องเพื่อพิจารณา  พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 8 โครงการดังนี้ โครงการจัดหาป้ายประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ ของเทศบาลนครหาดใหญ่ , โครงการจัดหากระดานทัชสกรีนแบบจอเดี่ยวของเทศบาลนครหาดใหญ่ , โครงการจัดหาเครื่องบันทึกข้อมูลและตรวจนับเวชภัณฑ์คงคลัง ของเทศบาลนครหาดใหญ่, โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับงานระดับมัธยมศึกษา ของเทศบาลนครหาดใหญ่, โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษาของเทศบาลนครหาดใหญ่, โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กล้องวงจรปิด โรงเรียนเทศบาล 4 ของเทศบาลนครหาดใหญ่  , โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กล้องวงจรปิด ศูนย์บริการสาธารณสุขโรงเรียนเทศบาล 4 ของเทศบาลนครหาดใหญ่ และ โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กล้องวงจรปิดสนามกีฬาจิรนคร ของเทศบาลนครหาดใหญ่

ระเบียบวาระที่ 5   เรื่องอื่น ๆ(ถ้ามี)

Visiters: 1137