Select Page

宋卡府州長CHARUWAT KLAENGKLA 感謝南部邊境關係發展泰國皇家警察第十四届蒞臨宋卡府市政廳捐贈米袋和一百種烹飪產品共101,000 泰銖,了解政府機構的重要性包括宋卡府人民消費品在COVID-19病毒爆發期間將減輕最初經濟問題

四月二十日中午一點. 宋卡府副州長SUREEYAPAN NA SONGKHLA,宋卡府的佛教辦公室代表,宋卡府社會發展與人類安全辦公室局長陪同宋卡府州長CHARUWAT KLAENGKLA宋卡府市政廳前接領南部邊境關係發展泰國皇家警察第十四届捐贈米袋和一百種烹飪產品共101,000 泰銖

 宋卡府州長CHARUWAT KLAENGKLA 感謝南部邊境關係發展泰國皇家警察第十四届蒞臨宋卡府市政廳捐贈米袋和一百種烹飪產品共101,000 泰銖,了解政府機構的重要性包括宋卡府人民消費品在COVID-19病毒爆發期間將減輕最初經濟問題

 宋卡府州長CHARUWAT KLAENGKLA南部邊境關係發展泰國皇家警察第十四届捐贈米袋和一百種烹飪產品共101,000 泰銖.轉交給宋卡府的佛教辦公室,宋卡府的社會發展與人類安全辦公室將,僧侶們弱勢群體和貧苦弱勢人民共同渡過COVID-19病毒爆發期間將減輕最初經濟問題

หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ ระดับผู้บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (พสบ.จชต.รุ่น 14) เข้ามอบเงิน และเครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เพื่อส่งต่อให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วันนี้ (20 เม.ย.63) ที่บริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดสงขลา นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา รับมอบเงินจำนวน 101,000 บาท และเครื่องอุปโภคบริโภค เช่น ข้าวสาร จำนวน 100 ถุง และผลิตภัณฑ์ปรุงอาหาร จำนวน 100 ลัง จากเจ้าหน้าที่หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ ระดับผู้บริหาร จังหวัดสงขลา รุ่นที่ 14 นำโดยนางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ในฐานะสมาชิก พสบ.จชต.รุ่น 14 เพื่อส่งต่อให้กับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสงขลา และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสงขลา นำไปถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ และประชาชนผู้ยากไร้ และด้อยโอกาส

โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้กล่าวขอบคุณ เจ้าหน้าที่จากหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ ระดับผู้บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ รุ่น 14 ที่ได้เห็นความสำคัญของหน่วยงานราชการ รวมถึงประชนในพื้นที่จังหวัดสงขลา ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ซึ่งการมอบเครื่องอุปโภคบริโภคในครั้งนี้จะบรรเทาความเดือดร้อนได้ในเบื้องต้น

Visiters: 2148