Select Page

宋卡府州長CHARUWAT KLAENGKLA也是宋卡府傳染病委員會主席與委員在市政廳五樓CEO會議廳召開第十九/二五六三傳染病委員會會議宣佈, 宋卡府延長禁止銷售酒精和各種酒精飲料至到二零二零年四月三十日

四月十六日下午一點三十分. 宋卡府州長CHARUWAT KLAENGKLA也是宋卡府傳染病委員會主席與委員在市政廳五樓CEO會議廳召開第十九/二五六三傳染病委員會會議,決定發布宋卡府傳染病委員會命令延長宋卡府禁止銷售酒精和各種酒精飲料至到二零二零年四月三十日

宋卡府傳染病委員會第十九/二五六三會議,考慮這個問題修改宋卡府傳染病與秩序從即日起宋卡府延長禁止銷售酒精和各種酒精飲料至二零二零年四月三十日,之前宋卡府傳染病委員會於二零二零年四月十日/二五六三號命令關閉銷售酒類或酒精飲料的區域並禁止銷售各種酒精飲料

1.宋卡府傳染病委員會於二零二零年月十九日發布命令,關於泰國監測預防和控制冠狀動脈感染的緊急措施COVID-19

2.宋卡府傳染病委員會命令為二零二零年日第十/二五六三號,主題:宋卡府人民或公衆每次離開公共住房時都必須戴好衛生口罩或布口罩。

3.宋卡府傳染病委員會於二零二零年月十日第十八/二五六三號發出命令,關閉銷售酒類或酒精飲料的區域並禁止銷售各種酒精飲料

4.宋卡府二零二零年二十六日第一七二零/二五六三號命令,實施《 2005年緊急情況緊急法令》的準則

5. 二零二零年十七日宋卡府第一七三匕命令關閉宋卡府出入口

6.宋卡府於二零二零年四月八日二零一二/二零一三號命令執行《 2005年緊急情況管理緊急法令》的準則(附加)

7.宋卡府於. 二零二零年十日發布的第二零六六/二五六三號命令執行《 2005年緊急情況管理緊急法令》(附加)

จ.สงขลา ขยายเวลาห้ามจำหน่ายสุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด พร้อมกำหนดเวลาบังคับใช้อีก 6 คำสั่ง ให้สิ้นสุด 30 เมษายน 2563 นี้

วันนี้ (16 เม.ย. 63) จังหวัดสงขลา ได้ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา เพื่อพิจารณาเรื่อง แก้ไขกำหนดเวลาให้ผลบังคับใช้สิ้นสุดของคณะกรรมการโรคติดต่อและคำสั่งจังหวัดสงขลา โดยมีนายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม CEO ศาลากลางจังหวัดสงขลา

ที่ประชุมได้มีมติให้ออกคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา ฉบับที่ 19/2563 เรื่อง แก้ไขกำหนดเวลาให้ผลบังคับใช้สิ้นสุดของคณะกรรมการโรคติดต่อและคำสั่งจังหวัดสงขลา นับตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 ประกอบด้วย

1. คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลาที่ 1/2563 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2563 เรื่องมาตรการเร่งด่วนในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

2. คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลาที่ 16/2563 ลงวันที่ 10 เมษายน 2563 เรื่อง ขอให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดสงขลาสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้งเมื่อออก จากเคหะสถาน

3. คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลาที่ 18/2563 ลงวันที่ 10 เมษายน 2563 เรื่อง การปิดพื้นที่หรือบริเวณจำหน่ายสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และห้ามจำหน่ายสุราเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด

4. คำสั่งจังหวัดสงขลาที่ 1720/2563 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2563 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ 2548

5. คำสั่งจังหวัดสงขลาที่ 1737/2563 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2563 เรื่องปิดช่องทาง เข้า-ออก ในราชอาณาจักรของจังหวัดสงขลา

6. คำสั่งจังหวัดสงขลาที่ 2012/2013 ลงวันที่ 8 เมษายน 2563 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ 2548 (เพิ่มเติม)

7. คำสั่งจังหวัดสงขลาที่ 2066/2563 ลงวันที่ 10 เมษายน 2563 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ 2548 (เพิ่มเติม)

โดยแก้ไขเฉพาะส่วนการกำหนดเวลาให้ผลบังคับใช้สิ้นสุด คือ

1 กรณีที่มีผลบังคับใช้ถึง ก่อนวันที่ 30 เมษายน 2563” แก้เป็นมีผลบังคับใช้ถึง 30 เมษายน 2563

2. กรณีที่มีผลบังคับใช้ถึง จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย แก้เป็นมีผลบังคับใช้ถึง 30 เมษายน 2563

3. กรณีที่มีผลบังคับใช้ไม่ได้กำหนดเวลาผลบังคับใช้สิ้นสุด แก้เป็นมีผลบังคับใช้ถึง 30 เมษายน 2563

Visiters: 2571