Select Page

宋卡府州長CHARUWAT KLAENGKLA蒞臨在市政廳5樓會議室主持宋卡府傳染病委員會十一次會議指出,宋卡府傳染病委員會命令監督宋卡府潑水節期間2019年新冠肺炎疫流行病COVID-19措施支持抗疫,如果有人違反或不遵守命令根據《 2015年傳染病法》第51條被視為犯罪

四月十日上午十點, 宋卡府州長CHARUWAT KLAENGKLA蒞臨在市政廳5樓會議室主持宋卡府傳染病委員會十一次會議指出,潑水節期間2019年新冠肺炎疫流行病COVID-19措施支持抗疫,有人違反或不遵守命令根據《 2015年傳染病法》第51條被視為犯罪應處以不超過兩年的監禁和不超過四萬泰銖的罰款

 1.不要在各個級別組織慶祝潑水節。

2.請勿在潑水節期間互柦潑水.以及在任何公共場所灑水。

3.不要用汽車打開後部將水箱放在卡車在路上玩潑水節潑水。

如果有人違反不遵守命令根據《 2015年傳染病法》第51條被視為犯罪應處以不超過兩萬泰銖的罰款。可能違反2005年緊急法令第18,應處不超過兩年的監禁和不超過四萬泰銖的罰款。

2020411日到2020418日。

 宋卡省衛生局疾病情況

宋卡府防災減災預算支出報告

議程4供審議的主題

宋卡府常任秘書長和地方省在所有地區建立地方隔離所的進展

宋卡府常任秘書長要求公眾合作戴口罩

百貨商店營業準則根據宋卡府常務秘書的措施

出席會議計有:宋卡府州長CHARUWAT KLAENGKLA,宋卡府副州長NARIT MONGKOISRI,宋卡府常任秘書長VORANAT HNUROT,宋卡府辧事處主任PHUWANAT SOMJAI,宋卡府公共關係女局長MUJARIN THONGNUAL,合艾城市議會秘書長AMON WONGWAN,宋卡府副總警長PONGPHAN CHANTHARAPHA上校,

 宋卡府衛生局長DR.UTISAK HARIRATTANAKUL,宋卡府醫院院長BANJERD NONTASOOT,合艾醫院院長DR.KULDECH TECHANAPARUKSE醫生,NA-MOM醫院院長DR.PAPHON DEECHAISET,宋卡府衛生局副健康醫學博士ANURUK CONFESS,宋卡府海軍及宋卡府海關高級官員等。

วาระการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 11/2563  วันศุกร์ที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องประชุม Conference ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา  อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

ประธานประชุม ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา(นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา)

วาระที่ 1       เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ประธาน ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา

วาระที่ 2       เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่10/63 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563

วาระที่ 3       เรื่องเพื่อทราบ

3.1 สถานการณ์โรค โดย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา

3.2 รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบเชิงป้องกันและยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน โดย ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสงขลา

วาระที่ 4       เรื่องเพื่อพิจารณา

4.1 ความก้าวหน้าการจัดตั้ง Local Quarantine ของทุกอำเภอ โดยปลัดจังหวัดสงขลาและท้องถิ่นจังหวั

4.2 ขอความร่วมมือให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกจากบ้าน โดย ปลัดจังหวัดสงขลา

4.3 แนวทางการเปิดห้างสรรพสินค้า ตามมาตรการจังหวัดสงขลา โดยปลัดจังหวัดสงขลา

วาระที่ 5       เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา เรื่องมาตรการในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID – 19) ช่วงเทศกาลสงกรานต์ในเขตพื้นที่จังหวัดสงขลา มีคำสั่งดังต่อไปนี้

1.       ห้ามการจัดงานสงกรานต์ทุกระดับ

2.       ห้ามเล่นสงกรานต์ เช่น ฉีดน้ำ สาดน้ำ พ่นน้ำ ประแป้ง ในที่สาธารณะ

3.       ห้ามใช้รถยนต์เปิดท้ายกระบะนำถังน้ำใส่ท้ายกระบะเล่นสงกรานต์บนถนน

หากผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนี้ ถือเป็นความผิดตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท และอาจมีความผิดตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี ปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 18 เมษายน 2563

Visiters: 2168