Select Page

根據宋卡府傳染病委員會命令,12/2020號關於預防和控制危險傳染病, 宋卡府州長CHARUWAT KLAENGKLA 宣佈,關閉宋卡府, 202046日生效,時間00.012020430日禁止宋卡府人民不要出境外州.外州人民禁止進入宋卡府各

四月四日.宋卡府州長CHARUWAT KLAENGKLA 宣佈,根據宋卡府傳染病委員會命令,12/2020號關於預防和控制危險傳染病,關閉宋卡府城市, 202046日生效,時間00.012020430, 以遏止新冠肺炎病毒感染人數持續增加,禁止宋卡府人民不要出境外州.外州人民禁止進入宋卡府各區。

1條規.不在此限

1.所需貨運

2.消費品運輸

3.農產品運輸牲畜和動物飼料

4.液化石油氣的運輸加油

5.醫療設備的運輸

6.緊急救護車,救援,救護車

7.銀行和金融機構的貨幣運輸

8.建築材料運輸工程機械

9.包裝和出版物的運輸

10.郵局

2條規

對於公務員,僱員或公司僱員具有管轄權的僱員應出工作證明,出示政府公務員卡或僱員身份證,如果當地治安官在檢查站或官員要求許可証。

 202046日生效,時間00.01  2020430日禁止宋卡府人民不要出境外州.外州人民禁止進入宋卡府.:宋卡府人民自由自在可以去宋卡府十六縣區,全國戒嚴時間晩上十點至翌日凌晨四點

 宋卡府州長CHARUWAT KLAENGKLA

202044

 สงขลา ประกาศ ปิดเมือง

บุคคลที่ได้รับการยกเว้น ข้อ 1

1.       การขนส่งสินค้าจำเป็น

2.       การขนส่งสินค้าอุปโภคบริโภค

3.       การขนส่งสินค้าการเกษตร  ปศุสัตว์และอาหารสัตว์

4.       การขนส่งแก๊สหุงต้ม น้ำมันเชื้อเพลิง

5.       การขนส่งอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์

6.       รถฉุกเฉิน กู้ชีพ กู้ภัย รถพยาบาล

7.       การขนส่งเงินของธนาคารและสถาบันทางการเงิน

8.       การขนส่งวัสดุก่อสร้าง เครื่องจักรกลก่อสร้าง

9.       การขนส่งพัสดุภัณฑ์และสิ่งพิมพ์

10.    ไปรษณีย์

 บุคคลยกเว้นตาม ข้อ 2

กรณีข้าราชการ ลูกจ้าง หรือพนักงานบริษัท ลูกจ้างให้ต้นสังกัดออกหนังสือรับรองการปฏิบัติงานพร้อมแสดงบัตรประจำตัวข้าราชการหรือบัตรประจำตัวพนักงาน กรณีบุคคลทั่วไปขออนุญาตต่อนายอำเภอท้องที่ประจำจุดตรวจหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ

มีผลบังคับใช้ เมษายน 2563 เวลา 00.01 น. ถึง 30 เมษายน 2563

 จากเพจผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา

“สงขลาต้องปลอดภัย”

Visiters: 6157