Select Page

 COVID-19導致宋卡府醫院缺乏血液儲備,宋卡府紅十字會主席KUNKANA KLAENGKLA應邀各界獻血儲備各家醫院的血液,以前的目標是每天接收500單位血液導致需要治療的血液患者血應不足,特別是AO  

四月四日,宋卡府紅十字會主席KUNKANA KLAENGKLA 表示,COVID-19病毒的流行影響各家醫院的血液儲備,在宋卡以前的目標是每天接收500單位血液,不是平均每天減少100單位,從而導致需要治療的血液的患者血液供應不足,並發現A組和O組屬於血型,由於Covid-19病毒的傳播導致許多機構取消獻血活動

因為它們必須遵守宋卡府紅十字疏遠措施,另一家支持健康獻血者血液供應的機構還有一些負責血液供應的公立醫院,例如宋卡醫院,宋卡納卡林醫院和第十二區域國家血液服務區獻血,確認捐贈系統符合公共安全標準,所有3家醫院和宋卡府第十二區域國家血液服務區獻血系統在公共衛生安全有很高的標準。

要求捐助者有信心開始獻血者將在獻血之前接受篩查,防止從獻血者到輸血患者的感染風險,獻血者必須回答有關自身健康的問題例如,如果您居住或旅行於COVID-19流行病國家或與患者密切接觸的國家,則應獻血4週以及那些被診斷出患有COVID -19由於已檢測到感染。

宋卡府紅十字會主席KUNKANA KLAENGKLA指出, COVID-19病毒的流行影響各家醫院的血液儲備,已治愈而且沒有任何殘留症狀因此必須停止獻血3個月,因此,健康的人或那些要獻血必需停止獻血三個月並參加緊急獻血以幫助病人,響應所有3家醫院和宋卡府第十二區域國家血液服務區獻血

COVID-19  ส่งผลโรงพยาบาลใน จ.สงขลาขาดแคลนโลหิตสำรอง โดยเฉพาะกรุ๊ฟ A และ O นายกเหล่ากาชาดสงขลาเชิญชวนร่วมบริจาคโลหิต ยืนยันระบบการรับบริจาคมีมาตรฐานความปลอดภัยสาธารณสุข

นางกัญจนา เกลี้ยงเกลา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อโลหิตสำรองในโรงพยาบาลต่างๆ ในจังหวัดสงขลา เดิมมีเป้าหมายที่ต้องได้รับโลหิตวันละ 500 ยูนิต กลับลดลงเหลือเฉลี่ยวันละ 100 ยูนิต ทำให้ปริมาณโลหิตสำรองมีไม่เพียงพอต่อผู้ป่วยที่จำเป็นต้องใช้โลหิตในการรักษา และพบว่า กรุ๊ป A และ กรุ๊ป O เป็นกรุ๊ปเลือดที่ขาดแคลนมากที่สุด เนื่องจากตั้งแต่มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้หลายหน่วยงานต้องยกเลิกกิจกรรมการบริจาคโลหิต เพราะต้องปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)   เหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานในการสนับสนุนจัดหาโลหิตจากผู้บริจาคที่มีมีสุขภาพดี และมีโรงพยาบาลของรัฐที่ทำหน้าที่หลักในการจัดหาโลหิต ได้แก่ โรงพยาบาลสงขลา โรงพยาบาลหาดใหญ่ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์และภาคบริการโลหิตแห่งชาติ ที่ 12 จังหวัดสงขลา     

สำหรับระบบการรับบริจาคโลหิตของโรงพยาบาลทั้ง 3 แห่ง และภาคบริการโลหิตแห่งชาติ ที่ 12 จังหวัดสงขลา  มีมาตรฐานความปลอดภัยสาธารณสุขสูงมาก   ขอให้ผู้บริจาคมั่นใจในได้เลย  โดยในเบื้องต้น จะให้ผู้บริจาคโลหิตคัดกรองตนเองก่อนบริจาคโลหิต ป้องกันความเสี่ยงจากการได้รับเชื้อจากผู้บริจาคโลหิตไปสู่ผู้ป่วยรับโลหิต  ผู้บริจาคโลหิตต้องตอบคำถามเกี่ยวกับสุขภาพตนเอง ตรงตามความเป็นจริง เช่น หากเป็นผู้ที่อาศัย หรือ เดินทางมาจากประเทศที่มีการระบาดของโรค COVID-19 หรือผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยให้งดบริจาคโลหิต 4 สัปดาห์ ส่วนผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยว่าติด COVID-19 นับตั้งแต่ตรวจพบเชื้อและหายป่วยโดยไม่มีอาการใดหลงเหลืออยู่ให้งดบริจาคโลหิต 3 เดือน     

จึงขอเชิญชวนผู้ที่มีสุขภาพดี หรือผู้ครบกำหนดบริจาคโลหิต 3 เดือนแล้ว ร่วมบริจาคโลหิตเร่งด่วนเพื่อช่วยผู้ป่วยได้ที่ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ที่ 12 จังหวัดสงขลา

Visiters: 1248