Select Page

宋卡府副州長SOMWANG RUANGPENG蒞臨烏塔薩克公園KROM LUANG CHUMPHON紀念碑主持安全演習閉幕表示.,演練一步步建立慣例各單位合作努力表現,非常認真的排練這個計劃實現有效目標建立理解參加練習始終一致

三月二十三日下午二點, 宋卡府副州長SOMWANG RUANGPENG蒞臨KROM LUANG CHUMPHON紀念碑烏塔薩公園主持安全演習閉幕表示,根據內部安全行動司令部第4區的政策,前線對宋卡市地區的安全給予了重視和關注,這是經濟社會城市是主要的城市旅遊的中心,因此必要保護穩定的地區演戲。

值得擁有的重要目標排練發生爆炸時滅火以及幫助受害者情況在這方面,該計劃的演練一步一步並建立慣例各單位合作努力表現非常認真直到排練這個計劃實現有效目標,這對宋卡市區具有重要意義,製定適當的安全措施商務和遊客之間建立信任,根據今天的宋卡地區安全計劃排練應對這個計劃的成功

建立理解參加練習始終一致,所有部門必須互相幫助不是任何部門的職責,國内外商人大量投資宋卡府,因此有必要與所有部門進行磋商以製定適當的安全措施,在商務人士和遊客之間建立信任,調動可用資源,包括運營整合和在帶動人們方面,建立理解參加練習始終一致,所有部門互相幫助不是任何部門的職責。

出席演習見証貴賓計有: 宋卡府副州長SOMWANG RUANGPENG,宋卡府副總警長SATIT POLPINIJ,宋卡府第2海軍高級軍官.宋卡府安全副總指揮SURATHEP NOOKKAEW上校,宋卡府市警察局副局長,宋卡府考路長市議會拯救隊,宋卡府市議會拯救隊,宋卡府12區域防災減災局拯救隊代表,43邊防巡邏警察分局,宋卡府衛生局人員等。

รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เปิดโครงการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ ตามแผนรักษาความปลอดภัยพื้นที่เมืองสงขลา ประจำเดือนมีนาคม 2563
วันนี้ (23 มี.ค. 63) ที่บริเวณ พระอนุสาวรีย์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ สวนสองทะเล อ.เมืองสงขา จ.สงขลา นายสมหวัง เรืองเพ็ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดโครงการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุตามแผนรักษาความปลอดภัยพื้นที่เมืองสงขา ประจำเดือนมีนาคม 2563 สถานีตำรวจภูธรเมืองสงขลา ซึ่งได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จากเทศบาลนครสงขลา เทศบาลเมืองเขารูปช้าง ชุดกู้ชีพ จากโรงพยาบาลสงขลา และโรงพยาบาลเมืองสงขลา รวมทั้งหน่วยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย เจ้าหน้าที่กองพันสารวัตรทหารเรือที่ 3 อส.จังหวัดสงขลา ที่ 1 อส.อำเภอเมืองสงขลา ที่ 2 ตำรวจภูธรเมืองสงขลา ชุดปฏิบัติการเก็บกู้วัตถุระเบิดจาก กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 43 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 12 สงขลา เข้าร่วม
นายสมหวัง เรืองเพ็ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า ตามนโยบายของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ได้ให้ความสำคัญและห่วงใยการรักษาความปลอดภัยพื้นที่เมืองสงขลา ซึ่งเป็นศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจ สังคม คมนาคม เป็นเมืองหลักศูนย์รวมการท่องเที่ยว จึงเป็นพื้นที่ล่อแหลมและเป็นเป้าหมายสำคัญคุ้มค่าในการก่อเหตุร้าย ซึ่งการซักซ้อมแผนในครั้งนี้ มีการสมมติเหตุการณ์ระเบิด การเข้าระงับเหตุเพลิงไหม้อาคาร ตลอดจนช่วยเหลือผู้ประสบภัย ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว ทันต่อสถานการณ์
ทั้งนี้ การดำเนินการซักซ้อมแผนดังกล่าว ถูกต้องตามขั้นตอน และหลักปฏิบัติที่กำหนด ทุกหน่วยให้ความร่วมมือ มุ่งมั่น ปฏิบัติด้วยความเข้มแข็ง จริงจังเป็นอย่างดี จนทำให้การซักซ้อมแผนในครั้งนี้ บรรลุผลตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ

span>

Visiters: 1159