เลือกหน้า

宋卡府副州長SOMWANG RUANGPENG蒞臨宋卡中央署主持察那CHANA發電廠02020號環境與社區發展運營監控聯合委員會會議表示批准20191128日第1/2019號察那CHANA電廠環境監測與開發聯合委員會會議認證的2019年度第二次會議記錄

三月十八日上午九點三十分. 宋卡府副州長SOMWANG RUANGPENG蒞臨宋卡中央署主持察那CHANA發電廠02020號環境與社區發展運營監控聯合委員會會議表示, 批准20191128日第1/2019號察那CHANA電廠環境監測與開發聯合委員會會議認證的2019年度第二次會議記錄

宋卡府副州長SOMWANG RUANGPENG在會議上表示. 察那CHANA發電廠 環境與社區發展運營監控聯合委員會毎一年開會两次,會員們是否記得上一次會議2019年度第二次會議記錄内容,這次會議有五項目包括柴油監督委員會的工作摘要察那電廠,EGAT

議程項目1:主席通知2:批准20191128日第1/2019號察那電廠環境監測與開發聯合委員會 會議認證的2019年度第二次會議記錄,議程第3項主題由於會議1/2019確認,議程項目4察那發電廠運行摘要,環境質量監測結果匯總EGAT項目環境部

察那電廠和環境志願者的環境檢查員的操作摘要,宋卡府十六區域環境辦公室電廠柴油監督委員會的工作摘要,察那加納電廠EGAT,審議的議程項目5議程第6項其他事項如有

ระเบียบวาระการประชุม

คณะกรรมการร่วมติดตามตรวจสอบการดำเนินงานและพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชนโรงไฟฟ้าจะนะ ครั้งที่ 1/2563

วันพุธที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.30 น.

ณ ห้องประชุม CEO ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา

ประธานประชุม           รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา(นายสมหวัง เรืองเพ็ง)

ระเบียบวาระที่ 1         เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ 2         เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2562 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการร่วมติดตามตรวจสอบการดำเนินงานและพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชนโรงไฟฟ้าจะนะ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562

ระเบียบวาระที่ 3         เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 1/2562  ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 4         เรื่องเพื่อทราบ

สรุปผลการดำเนินงานโรงไฟฟ้าจะนะ(โรงไฟฟ้าจะนะ กฟผ.)

สรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม(ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ กฟผ.)

สรุปผลการดำเนินงานของคณะผู้ตรวจการสิ่งแวดล้อมโรงไฟฟ้าจะนะและอาสาสมัครสิ่งแวดล้อม(สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 )

สรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการติดตามการใช้น้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิงสำรองสำหรับโรงไฟฟ้าจะนะ (โรงไฟฟ้าจะนะ กฟผ.)

ระเบียบวาระที่ 5         เรื่องเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ 6         เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Visits: 13