เลือกหน้า

宋卡府州長CHARUWAT KLIENGKLAO,夫人KUNKANA KLIENGKLAO也是宋卡府紅十字會主席帯領一行紅十字會官員到宋卡府市中心聯賽皇家佛寺提供布口罩佈施僧侶,防止COVID-19病毒傳播

三月十七日上午八點,宋卡府州長CHARUWAT KLIENGKLAO, 宋卡府紅十字會主席KUNKANA KLIENGKLAO帯領紅十字會官員先到宋卡府市中心聯賽皇家佛寺提供布口罩佈施僧侶,(和尚)住持PHRA MAHA SANIT ATKOVIHA以防止病毒傳播宋卡府紅十字會提供布口罩佈施僧侶功德無量。

第二站SAI NGAM寺住持常任秘書PHRARU共同表示,以防止灰塵和粉塵咳嗽或打噴嚏由於Covid-19的情況,使面罩面臨短缺和需求不足,宋卡府紅十字會以防止病毒傳播,提供布口罩佈施僧侶,(和尚) 功德無量,SAI NGAM寺住持贈送佛牌給一行官員並提出, 佛牌不能解破COVID-19病毒只能保平安。

 宋卡紅十字會主席KUNKANA KLIENGKLAO指出,宋卡紅十字會辦公室已與政府機構和教育機構合併用料共同生產外科口罩給和尚宋卡府大約有7,000,他們將製作布口罩分發給宋卡府偏遠地區的10,000多人根據泰國紅十字會的政策為了讓僧侶和公眾使用口罩以防止Covid-19病毒傳播同時還強調每次徹底洗手並戴口罩以防止擴散。

จังหวัดสงขลา ร่วมกับ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา ถวายหน้ากากผ้าแด่พระภิกษุ-สามเณร ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองสงขลา เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19

                    วันนี้ (17 มี.ค. 63) นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นางกัญจนา เกลี้ยงเกลา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลาและคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา นำหน้ากากอนามัยที่ผลิตจากผ้าถวายแด่พระมหาสนิท อตฺถโกวิโท เจ้าอาวาสวัดแหลมทราย อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เพื่อใช้ป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จากนั้นนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลาและคณะ เดินทางไปถวายหน้ากากผ้าแด่พระครูปลัดยอดโดม สิริปญฺโญ เจ้าอาวาสวัดไทรงาม และพระพิศาลสิกขกิจ เจ้าอาวาสวัดแจ้ง สำหรับนำไปแจกจ่ายให้กับพระภิกษุ สามเณร เพื่อใช้ป้องกันฝุ่นและละอองจากการไอหรือจาม เนื่องจากสถานการณ์ของโควิด-19 ทำให้หน้ากากอนามัยประสบปัญหาขาดแคลนและไม่เพียงพอต่อความต้องการ

นางกัญจนา เกลี้ยงเกลา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา กล่าวว่า สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลาได้บรูณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและสถาบันการศึกษา ร่วมกันผลิตหน้ากากอนามัยจากผ้าขึ้น เพื่อถวายแด่พระภิกษุ สามเณรของจังหวัดสงขลา ประมาณ 7, 000 ชิ้น และจะจัดทำหน้ากากผ้าไว้เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนผู้ยากไร้ กว่า 10,000 ชิ้น ในพื้นที่ห่างไกลของจังหวัดสงขลา ตามนโยบายของสภากาชาดไทย เพื่อให้พระภิกษุ สามเณร และประชาชนได้ใช้หน้ากากป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

พร้อมทั้งเน้นย้ำการดูแลสุขภาพอนามัยอย่างใกล้ชิด  กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือให้สะอาดทุกครั้งและสวมหน้ากากอนามัยก็จะสามารถป้องกันการแพร่ระบาดได้

Visits: 13