Select Page

宋卡府副州長SUREEYAPAN NA SONGKHLA蒞臨宋卡府中央署五樓CEO會議室主持宋卡市政市場評估委員會第二次會議指出, 總結評估,泰國的市政市場宋卡府乾淨衛生令人愉悅作為州和區兩級2020年新年禮物

三月十三日下午一點三十分, 宋卡府副州長SUREEYAPAN NA SONGKHLA蒞臨宋卡府中央署五樓CEO會議室主持宋卡市政市場評估委員會第二次會議指出,根據地方行政部門設定的標準,對清潔衛生進行評估有以下個地方. 總結評估泰國的市政市場宋卡府乾淨衛生令人愉悅作為州和區兩級2020年新年禮物

1.廣場市場,2.巴東勿剎市新鮮市場,3.沙道市新鮮市場,4. Thepha市政市場,5.納薩維街道市集,6. Ranot街道市政市場7.甘烹碧府街道市場,8.財富市場,9.農業中央市場,在這方面地方行政部門應報告監督和評估工作組的運作如下所示四次進入地方行政部門的信息系統。

宋卡府副州長SUREEYAPAN NA SONGKHLA表示感到高興宋卡府成為令人愉悅作為州和區兩級2020年新年禮物乾淨衛生的州,市場評估委員將於訪問日期為1,首次於二零二零年一月二十日內.2,第二次於二零二零年三月二十日內..3,第三次於二零二零年年六月二十日內.4. 第四次於二零二零年九月二十日內。

 ประชุมคณะกรรมการทำงานประเมินตลาดเทศบาลระดับจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 2/2563

เพื่อสรุปผลการประเมิน “ตลาดเทศบาลทั่วไทย สะอาด ถูกสุขอนามัย ถูกใจประชาชน” เพื่อ

มอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน ประจำปี พ.ศ. 2563 ทั้งระดับจังหวัดและระดับอำเภอ

ในวันที่ 13 มีนาคม 2563 เวลา 13.30  น.  ณ ห้องประชุม CEO ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา

ประธานประชุม ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา(นางสุรีย์พรรณ ณ สงขลา)

การประเมิน “ตลาดเทศบาลทั่วไทย สะอาด ถูกสุขอนามัย ถูกใจประชาชน” ตามเกณฑ์ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด มีจำนวน  9 แห่ง ดังนี้

1.       ตลาดพลาซ่า

2.       ตลาดสดเทศบาลเมืองปาดังเบซาร์

3.       ตลาดสดเทศบาลเมืองสะเดา

4.       ตลาดนัดเทศบาลตำบลเทพา

5.       ตลาดเทศบาลตำบลนาทวี

6.       ตลาดเทศบาลตำบลระโนด

7.       ตลาดเทศบาลตำบลกำแพงเพชร

8.       ตลาดดวงดี

9.       ตลาดกลางเพื่อการเกษตร

ทั้งนี้กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นให้รายงานติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของคณะทำงานฯ เข้าสู่ระบบสารสนเทศให้กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 4 ครั้งดังนี้

1.       ครั้งแรก ภายในวันที่ 20 มกราคม 2563

2.       ครั้งที่สอง ภายในวันที่ 20 มีนาคม 2563

3.       ครั้งที่สาม ภายในวันที่ 20 มิถุนายน 2563

4.       ครั้งที่สี่ ภายในวันที่ 20 กันยายน 2563

Visiters: 1240