เลือกหน้า

宋卡府副州長SOMWANG RUANGPENG在宋卡府中央署四樓FUENG FAH會議室主持宋卡府災難志願者培訓班會議,關於志願志願者行動部行動方向的會議,討論培訓準則及 許多國家都發現了被感染可用於防止COVID 19病毒,宋卡府沒發現感染還是做好防止病毒

三月十三日下午一點三十分, 宋卡府副州長SOMWANG RUANGPENG在宋卡府中央署四樓FUENG FAH會議室主持宋卡府災難志願者培訓班會議表示討論培訓準則, 2019年在中國武漢爆發了新型冠狀病毒感染COVID-19隨後蔓延到許多城市,目前許多國家都發現了被感染可用於防止COVID 19病毒

宋卡府沒發現感染還是做好防止病毒宋卡府災難志願者培訓班做好準備為各種災難提供援助,議程項目1:主席通知會議,議程第2項:批准會議記錄20201224日星期二下午一點關於志願志願者行動部行動方向的會議紀要,確認的議程項目3志願者自治市手冊修訂版。

 審議的議程項目4救災志願者訓練的訓練的報告討論培訓準則討論2019年在中國武漢爆發了新型冠狀病毒感染COVID-19隨後蔓延到許多城市,目前許多國家都發現了被感染可用於防止COVID 19病毒,宋卡府沒發現感染還是做好防止病毒,議程第5項其他事項(如有)

ระเบียบวาระการประชุมการขับเคลื่อนการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ จังหวัดสงขลา

วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสงขลา (หลังใหม่) อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

ประธานประชุม           รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา(นายสมหวัง เรืองเพ็ง)

ระเบียบวาระที่ 1         เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 2         เรื่องรับรองรายงานการประชุม

รายงานการประชุมแนวทางการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ วันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม สำนักงานสถิติจังหวัดสงขลา ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสงขลา(หลังเก่า)

ระเบียบวาระที่ 3         เรื่องเพื่อทราบ

คู่มือชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบล อบต.(ฉบับปรับปรุง)

ระบบรายงานผลการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบล อบต.

ระเบียบวาระที่ 4         เรื่องเพื่อพิจารณา

รายงานผลการดำเนินการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ

หารือแนวทางการฝึกอบรมฯ เนื่องจากการระบาดเชื้อโรคโคโรนา 2019

ระเบียบวาระที่ 5         เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Visits: 12