เลือกหน้า

泰國勞工部顧問CHAKKAPHAN CHUPETCH博士蒞臨宋卡府市内BP SAMILA BEACH HOTEL AND RESORT SAMILA會議室主持泰國賦權勞工志願者網絡研討會開幕儀式致詞表示,促進公眾參與政策運動勞動部戰略提高該地區人們的生活質量樹立了良好的形象和態度

三月十三日上午十點三十分, 泰國勞工部顧問CHAKKAPHAN CHUPETCH博士蒞臨主持泰國賦權勞工志願者網絡研討會開幕儀式致詞表示,促進公眾參與政策運動勞動部戰略提高該地區人們的生活質量樹立了良好的形象和態度,從報告中可以看出勞部重視促進該地區人民生活質量的發展以改善生活。

以及重視促進公眾參與來幫助促進政策運動勞動部戰略為了提高該地區人們的生活質量以志願服務網絡的形式改善人們的生活,在勞工部下的政府機構之間建立合作是重要的一部分,還有宋卡府的志願者能夠整合和推動對當地人的勞動任務,有效地社區導致人們生活質量可持續改善為政府樹立了良好的形象。

宋卡府 勞工部女主任SUCHIDA BOON AE匯報,宋卡府勞的政府機構,宋卡府是致力於提供勞務和促進政策動員的機構勞部戰略為了改善該地區人民的生活質量改善他們的生活以及重視促進人民部門的參與,以幫助支持勞工部的運作以志願工作者網絡的形式履行勞動公關信息職責

並且是一個在社區中協調勞動力服務的網絡,宋卡府勞部下屬的政府機構認識到宋卡府勞工志願者的重要性,勞動網絡發展中高效為了向社區地區的人們提供勞動服務,因此組織了一次研討會以加強勞動志願者網絡以整合宋卡府勞動的使命,參加研討會共有一百名包括宋卡府勞部下屬政府機構負責人。

在宋卡府勞動部下建立志願人員和機構網絡之間的勞動力整合,彼此交流志願服務方面的經驗導致制定與效率和最大效力方向相同的操作準則能夠清晰,全面地回應勞工部的政策準則,創造團結與愛心勞工部主公務員官員之間的良好關係還有宋卡府的志願者帶動更有效的勞動運營。

โครงการสัมมนาเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครแรงงาน

เพื่อบูรณาการภารกิจของกระทรวงแรงงานจังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2563

ณ ห้องประชุมสมิหลา 2 โรงแรมบีพี สมิหลา บีช โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

ประธานเปิด  ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน (รศ.ดร.จักษ์ พันธ์ชูเพชร)

จากคำกล่าวรายงานจะเห็นได้ว่า กระทรวงแรงงานได้ให้ความสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนพื้นที่ให้มีความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้น ตลอดจนให้ความสำคัญในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน เข้ามาช่วยเหลือส่งเสริมการขับเคลื่อนนโยบาย ยุทธศาสตร์ของกระทรวงแรงงาน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ในรูปแบบของ เครือข่ายอาสาสมัครแรงงาน การดำเนินโครงการฯครั้งนี้ นับเป็นส่วนสำคัญที่จะก่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงาน และอาสาสมัครแรงงานจังหวัดสงขลา ให้สามารถบูรณาการขับเคลื่อนภารกิจด้านแรงงานไปสู่ประชาชนในพื้นที่ ชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน อีกทั้งเป็นการสร้างภาพลักษณ์และทัศนคติที่ดีต่อการดำเนินงานของภาครัฐ ภายใต้การดำเนินงานของกระทรวงแรงงาน

 กล่าวรายงานโดย   แรงงานจังหวัดสงขลา (นางสุจินดา บุญแอ)

จังหวัดสงขลาโดยส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสงขลาเป็นหน่วยงานที่มุ่งเน้นนำบริการด้านแรงงานและส่งเสริมการขับเคลื่อนนโยบาย ยุทธศาสตร์ของกระทรวงแรงงาน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ให้มีความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้น ตลอดจนให้ความสำคัญในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนเข้ามาช่วยเหลือสนับสนุนการดำเนินงานของกระทรวงแรงงาน ในรูปแบบของเครือข่ายอาสาสมัครแรงงาน ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านแรงงาน และเป็นเครือข่ายในการประสานการให้บริการด้านแรงงานในพื้นที่ ชุมชน

ส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสงขลา ตระหนักถึงความสำคัญของอาสาสมัครแรงงานจังหวัดสงขลา ในการพัฒนาเครือข่ายด้านแรงงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อนำบริการด้านแรงงานลงสู่ประชาชนในพื้นที่ ชุมชน จึงได้ดำเนินการจัดโครงการสัมมนาเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานเพื่อบูรณาการภารกิจของกระทรวงแรงงานจังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 100 คน ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสงขลา คณะทำงานพัฒนาอาสาสมัครแรงงานจังหวัดสงขลา และอาสาสมัครแรงงานจังหวัดสงขลา มีวัตถุประสงค์ดังนี้

1.   เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านแรงงาน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานตามภารกิจในการประสานการให้บริการด้านแรงงานให้แก่เครือข่ายอาสาสมัครแรงงานจังหวัดสงขลา

2.  เพื่อก่อให้เกิดการบูรณาการงานด้านแรงงานระหว่างเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสงขลา

3.  เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านอาสาสมัครแรงงานซึ่งกันและกันอันส่งผลให้เกิดการพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประสิทธิผลอย่างสูงสุด สามารถตอบสนองต่อแนวนโยบายของกระทรวงแรงงานได้อย่างชัดเจนและครอบคลุม

4.  เพื่อสร้างความรักสามัคคี และความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงแรงงาน และอาสาสมัครแรงงานจังหวัดสงขลา นำมาซึ่งการพัฒนาการดำเนินงานด้านแรงงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

Visits: 11