เลือกหน้า

宋卡府副州長SOMWANG RUANGPENG在中央署五樓CEO會議室主持宋卡府廢物管理與廢物管理委員會二零二年第二期會議表示,地方議會必要向居民講解垃圾量的信息以便獲得合作垃圾量減少制定社區廢物管理計劃二零二年清潔的宋卡府

三月九日下午一點三十分. 宋卡府副州長SOMWANG RUANGPENG在中央署五樓CEO會議室主持宋卡府廢物管理與廢物管理委員會二零二零年第二期會議指出,,地方政府組織廢物管理信息系統中廢物管理信息,地方政府組織廢物處理場的防火措施及廢物管理指南原型最佳實踐。

從海灘管理瀝青有關地方政府組織廢物處理區中,剩餘垃圾量的信息審議的議程項目,

回复當地政府組織廢物處理場所的固體廢物管理指南

制定社區廢物管理計劃2020年清潔府。

廢物管理實踐原型最佳實踐廢物管理指南他昌街市

 宋卡府副州長SOMWANG RUANGPENG在主持會議表示,地方議會必要向居民講解垃圾量的信息以便獲得合作垃圾量減少制定社區廢物管理計劃,二零二零年清潔的宋卡府,新型冠狀病毒感染COVID-19,在外國如日本,意大利等亞州國家廣泛傳播, 同時地方政府教導淸潔衛生的措施防止病毒感染

 ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 2/2563

วันจันทร์ที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.30 น.

ณ ห้องประชุม CEO ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

ประธานประชุม           รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา (นายสมหวัง เรืองเพ็ง)

ระเบียบวาระที่ 1         เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 2         เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 30 มกราคม 2563

ระเบียบวาระที่ 3         เรื่องเพื่อทราบ

3.1 เรื่องรายงานข้อมูลด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

3.2 เรื่องการป้องกันการเกิดเพลิงไหม้ในสถานที่กำจัดขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

3.3 เรื่องการจัดการก้อนน้ำมันดิน บริเวณชายหาด

3.4 เรื่องข้อมูลปริมาณขยะตกค้างในสถานที่กำจัดขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ระเบียบวาระที่ 4         เรื่องเพื่อพิจารณา

4.1 เรื่องแนวทางการดำเนินการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

4.2 เรื่องการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจำปี 2563

ระเบียบวาระที่ 5         เรื่องอื่น ๆ

5.1 เรื่อง แนวทางการดำเนินงานการบริหารจัดการขยะต้นแบบ Best Practice การบริหารจัดการขยะ ของเทศบาลตำบลท่าช้าง

出席會議包括:宋卡府副州長SOMWANG RUANGPENG, 宋卡府辧事處主任PHUWANAT SOMJAI, 宋卡府公共工程與城市規劃辦公室局長PADUNGDECH LUEPIYAPANICH,宋卡府地方行政辦公室局長PANOMTEAN SEANGWAN,宋卡府地方政府代表等。

Visits: 14