เลือกหน้า

宋卡府常任秘書長VORANAT HNUROT蒞臨宋卡府紅十字會主持討論確定提供標準口罩的準則可用於防止COVID 19會議,宋卡府紅十字會主席KUNKANA KLIENGKLAO 感謝十政府單位合作討論宋卡府紅十字會製造口罩分發給弱勢群體

三月六日上午三十五分,宋卡府常任秘書長VORANAT HNUROT蒞臨宋卡府紅十字會主持討論宋卡府紅十字會製造口罩的準則,宋卡府十五政府單位包括宋卡府公共衛生局醫生,提議製造口罩布料及過程.宋卡府紅十字會主席KUNKANA KLIENGKLAO 撥出四十萬泰銖買布料給以上單位製造提供標準口罩的準則

宋卡府常任秘書長VORANAT HNUROT在會議討論宋卡府紅十字會製造口罩分發給弱勢群體及各族人民必需製造標準口罩的準則, 2019年在中國武漢爆發了新型冠狀病毒感染COVID-19隨後蔓延到許多城市,目前許多國家都發現了被感染可用於防止COVID 19病毒,宋卡府沒發現感染還是做好防止病毒

宋卡府紅十字會主席KUNKANA KLIENGKLAO 感謝十政府單位討論製造口罩分發給弱勢群體計有:宋卡府常任秘書長VORANAT HNUROT,宋卡府紅十字會助理秘書PATCHARAPORN CHARNNARONG小姐,宋卡府副州長SUREEYAPAN NA SONGKHLA代表, 宋卡府公共衛生醫生THAMMACHON  CHAYAPHAT先生

宋卡府商業PHUANGPHIT WASANOTILOK 代替 戰略與規劃小組主任,當地宋卡府PREEYAPHATCHANTIP姐代表.宋卡府社會發展與人類安全KANCHANA KAENPHET. 技術發展研究所第12所所長THEERAPORN SRIRATTANNKUN女士代表,宋卡府PRASIT SUWANPRASOM PHATTHANAKAN先生

宋卡職業技術學院副院長三亞先生,宋卡職業學院副院長RAKCHAT PANPETCH先生.拉瓦曼加拉工業大學校長DAOWADON CHANTHARAPRATHIN女士代表,宋卡校區RAJAMANGALA理工大學SRIVIJAYA先生.拉賈曼加拉工業大學NUCH LEITHIP MONTHA博士. 宋卡府郷村發展局代表,宋卡府中文新聞主任遊宗丹等。

ระเบียบวาระการประชุมหารือเพื่อกำหนดแนวทางการจัดหาหน้ากากอนามัยเพื่อแจกจ่ายให้ประชาชน

วันที่ 6 มีนาคม  2563 เวลา 09.30 น.

ณ ห้องประชุมสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา

ประธานประชุม ปลัดจังหวัดสงขลา (นายวรณัฎฐ์ หนูรอด)

ระเบียบวาระที่ 1         เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 2         เรื่องรับรองรายงานการประชุม(ไม่มี เนื่องจากเป็นการประชุมครั้งแรก)

ระเบียบวาระที่ 3         เรื่องเพื่อทราบ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสCOVID 19 ในประเทศไทยและในพื้นที่จังหวัดสงขลา

ระเบียบวาระที่ 4         เรื่องเพื่อพิจารณา หารือเพื่อกำหนดแนวทางการจัดหาหน้ากากอนามัยที่มีมาตรฐาน สามารถใช้ป้องกันโรคไวรัส COVID 19 เพื่อแจกจ่ายให้แก่ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมฯ

1.       นางกัญจนา เกลี้ยงเกลา                นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา

2.       นางสุรีย์พรรณ์ ณ สงขลา              รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา

3.       นายวรณัฎฐ์ หนูรอด                     ปลัดจังหวัดสงขลา

4.       นายธรรมชน ฉายบุญชยภัทร         (แทน)นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา

5.       นางพวงพิศ วสันตดิลก                  (แทน)พาณิชย์จังหวัดสงขลา (ผอ.กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน)

6.       นางสาวปรียาภัทร์ จันทร์ทิพย์         (แทน)ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา

7.       นางกาญจนา แก่นเพ็ชร                (แทน)พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา

8.       นายประสิทธิ์ สุวรรณประสม          พัฒนาการจังหวัดสงขลา

9.       นางธีราภรณ์ ศรีรัตนกุล                 (แทน)ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 12 สงขลา

10.   นายสัญญา ขยายวงศ์                   รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา

11.   นายรักชาติ ปานเพชร                   รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา

12.   นางดาวดล จันทรประทิน                  (แทน)อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชามงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา

13.   นาย                                          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

14.   ดร.นุชลี ทิพย์มณฑา                    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

15.   นางสาวพัชรพร ชาญณรงค์           ผู้ช่วยเลขานุการเหล่ากาชาด จังหวัดสงขลา

Visits: 14