Select Page

宋卡府常任秘書長VORANAT HNUROT在中央署五樓會議室主持宋卡府行政組織土地侵占問題會議指出.委員會認為目前法律制度發生了變化,提高了政府機構的地位,宋卡政府有必要增加有關機構代表

三月五日下午一點三十分. 宋卡府常任秘書長VORANAT HNUROT在中央署五樓會議室主持宋卡府行政組織土地侵占問題會議指出,有必要增加有關機構的代表,以使分委員會能夠解決所有州的土地侵占問題該地區的問題是正確的,為了有效地解決該問題決議修改了2003122日第478/2546號州土地

 宋卡府常任秘書長VORANAT HNUROT表示,任命了分委員會以解決州的土地侵占問題,每個州都下令該委員會解決2010119日第1/2010號州土地侵占問題,關於任命一個小組委員會來解決每個州土地侵占問題柱塞並且與速度相適應曼谷除外

 要審議的議程如下:宋卡土地局已將土地所有權證的發行事宜和國有土地區的所有權證,送交了此事項來出席小組委員會以解決宋卡府的土地侵占政府問題,並審查了有關發放該地塊12宗案件的地契的事實計有:SUCHITTRA SENGKEM小姐.Nit先生Boonchot,3MANIT KHONGSAI先生,

 WAEWTA CHOO KLIANG,Pichai Sae Jiu先生,SAMART WISITINAN先生,U-KID YUENYONG SAWAT夫人,.PORNTHEP SURAWIROJ先生,PHONG THONGSIRAK先生APICHAI THONGSIRAK,.JONGJITVECHPRASITt夫人,12.PRAKAM THONGTHONGSIRAK先生

 ระเบียบวาระการประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐจังหวัดสงขลา(กบร.จังหวัด) ครั้งที่ 1/2563

วันที่ 5 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น.

ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสงขลา

ประธานที่ประชุม ปลัดจังหวัดสงขลา(นายวรณัฏฐ์ หนูรอด)

ระเบียบวาระที่ 1         เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ ด้วยคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ(กบร.)ในการประชุมครั้งที่ 2/2552 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2552 ได้พิจารณาเห็นว่าในปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงระบบกฎหมายการยกฐานะของหน่วยงานของรัฐในราชการส่วนภูมิภาคและมีความจำเป็นในการเพิ่มเติมผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้คณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐจังหวัด ทุกจังหวัด ดำเนินการแก้ไขปัญหาในพื้นที่เป็นไปโดยถูกต้อง เหมาะสม ด้วยความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพจึงมีมติให้ปรับปรุงแก้ไขคำสั่งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐที่478/2546 ลงวันที่ 22 มกราคม 2546 เรื่องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐจังหวัด ทุกจังหวัด ได้มีคำสั่งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐที่ 1/2553 ลงวันที่ 19 มกราคม 2553 เรื่องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐจังหวัดทุกจังหวัด (ยกเว้นกรุงเทพมหานคร)

ระเบียบวาระที่ 2         เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ 3         เรื่องเพื่อพิจารณา ดังนี้  สำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลาได้ส่งเรื่องราวการขอออกโฉนดที่ดินพร้อมจัดส่งเอกสารการขอออกโฉนดที่ดิในเขตที่ดินของรัฐ มาเพื่อนำเสนอคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ (กบร.) จังหวัดสงขลา และได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องราวการออกโฉนดที่ดินแปลงดังกล่าวแล้ว จำนวน 12ราย (1.นางสาวสุจิตรา เซ่งเข็ม , 2. นายนิตย์ บุญโชติ, 3. นายมานิตย์ คงไสยกับพวก,4. นางสาวแววตา ชูเกลี้ยง , 5. นายพิชัย แซ่จิว , 6. นายสามารถ วิสมิตะนันท์, 7. นางอุคิด ยืนยงสวัสดิ์ , 8. นายพรเทพ สุระวิโรจน์, 9. นายผ่อง ทองศรีรักษ์ , 10. พันโทอภิชัย ทองศรีรักษ์ , 11. นางจงจิตต์ เวชประสิทธิ์ , 12. นายประถม ทองศรีรักษ์)

ระเบียบวาระที่ 4         เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Visiters: 1335