เลือกหน้า

宋卡府副州長AMPON PONGSUWAN蒞臨宋卡府自然資源和環境領域辦公室主持走私沙子會議表示.宋卡府拉塔蓬地區監測和解決吸砂作業的準則,運河的水質產生影響以監控並找到解決上述問題的方法

三月四日上午十點.宋卡府副州長AMPON PONGSUWAN蒞臨宋卡府自然資源和環境領域辦公室LAEM SON ON會議室主持走私沙子會議,與有關單位討論宋卡府拉塔蓬地區監測和解決吸砂作業的準則,運河的水質產生影響以監控並找到解決上述問題的方法

宋卡府副州長AMPON PONGSUWAN指出,宋卡府已收到人民對吸砂業務的投訴.宋卡府拉塔蓬的地區對富密運河的水質產生影響,宋卡府已通知有關部門依法進行檢查和檢查業務.發現在該地區違反了非法走私沙子的行為,202023日在E401宋卡府合艾宋卡王子大學會議室召開會議尋找解決措施。

出席會議計有: 宋卡府副州長AMPON PONGSUWAN,宋卡府自然資源環境局局長PORNCHAI PECHPIMPUN,宋卡府環境委員會WICHARN CHAUYCHUCHAI, 宋卡府公共關係副局長PAKPOOM WHANGCHAI等有關單位包括拉塔蓬縣議會代表.宋卡府環境委員會WICHARN CHAUYCHUCHAI,宋卡府公共關係副局長PAKPOOM WHANGCHAI

การประชุมติดตามผลการดำเนินการ กรณีราษฎรร้องเรียนเกี่ยวกับการประกอบกิจการดูดทราย ส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ำในคลองภูมี  ในวันพุธที่ 4 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมแหลมสนอ่อน สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา

ประธานประชุม                    รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา (นายอำพล พงศ์สุวรรณ)

ระเบียบวาระที่ 1                เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ ตามที่จังหวัดสงขลาได้รับแจ้งเรื่องร้องเรียนจากราษฎรเกี่ยวกับการประกอบกิจการดูดทราย บริเวณพื้นที่อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ำในคลองภูมีทำให้มีสีขาวขุ่นเป็นระยะทางยาว และจังหวัดได้แจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายแล้วนั้น และต่อมาพบว่ายังมีการฝ่าฝืนลักลอบประกอบกิจการดูดทรายในพื้นที่ดังกล่าว จึงจัดให้มีการประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานและหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว

ระเบียบวาระที่ 2           เรื่องรับรองรายงานการประชุม(ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ 3           เรื่องเพื่อทราบ

3.1          ประชุมคณะกรรมการการแก้ไขปัญหาคุณภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดสงขลา(วาระเร่งด่วน) เพื่อพิจารณาแนวทางการดำเนินการติดตามตรวจสอบเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว เมื่อวันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม E401 คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ระเบียบวาระที่ 4           เรื่องเพื่อพิจารณา แนวทางในการติดตามตรวจสอบและแก้ไขปัญหาการประกอบกิจการดูดทรายในพื้นที่อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา

ระเบียบวาระที่ 5                 เรื่องอื่นๆ


Visits: 13