Select Page

泰國皇家志願者中心主席ANUSORN 0-URAI上將蒞臨宋卡府會見904皇家志願者官員,獲得宋卡府常任秘書長VORANAT HNUROT在宋卡府中央署五樓會議廳熱烈迎迓並舉行特別會議介紹皇家志願者精神項目的運營成果   

三月三日上午九點三十分, 泰國皇家志願者中心主席ANUSORN 0-URAI上將蒞臨宋卡府, 獲得宋卡府常任秘書長VORANAT HNUROT迎迓,並在宋卡府中央署五樓會議廳舉行特別會議介紹皇家志願者精神項目的運營成果推進政府機關部門工作計劃。

 宋卡府常任秘書長VORANAT HNUROT匯報泰國皇家志願者中心主席ANUSORN 0-URAI上將,介紹宋卡府皇家項目皇家志願者精神運營,宋卡府904志願人員名錄的結構904宋卡府志願者的責任區劃分宋卡府皇家學院執行目錄的結構

泰國皇家志願者中心主席ANUSORN 0-URAI上將在會議上表示感到高興到來宋卡府,獲得宋卡府常任秘書長VORANAT HNUROT及政府公務員為首的志願者熱烈迎迓, 同時向志願者講解志願者的意義共同做出貢献不回求只為國家社會皇家志願者精神

 ระเบียบวาระการประชุม

สำนักงานเลขานุการ ศอ.จอส.พระราชทาน ภาค 4 ตรวจเยี่ยมประชุมชี้แจงแผนการปฏิบัติงาน การดำเนินงานโครงการจิตอาสาพระราชทาน กับ ศอ.จอส.พระราชทาน จังหวัดสงขลา

วันอังคารที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.30 น.

ณ ห้องประชุม Conference ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา

ประธานประชุม

ระเบียบวาระที่ 1           เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 2           เรื่องเพื่อทราบ

การตรวจเยี่ยมประชุมชี้แจงแผนการปฏิบัติงานการดำเนินงานโครงการจิตอาสาพระราชทาน (ศอ.จอส.พระราชทาน ภาค 4)

การนำเสนอผลการปฏิบัติและแผนการปฏิบัติงานการดำเนินงานโครงการจิตอาสาพระราชทาน(ศอ.จอส.พระราชทาน จังหวัดสงขลา ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)

ผังโครงสร้างทำเนียบผู้บริหาร ศอ.จอส.พระราชทาน จังหวัดสงขลา

ผังโครงสร้างทำเนียบจิตอาสา 904 จังหวัดสงขลา

การแบ่งพื้นที่รับผิดชอบของจิตอาสา 904 จังหวัดสงขลา

แผนงานขับเคลื่อนของส่วนราชการ หน่วยงาน

ระเบียบวาระที่ 3           เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Visiters: 1538