Select Page

宋卡府CHAENG WITTHAYA學校成立童子軍六十年在宋卡府薩米拉風箏場行聚會活動,宋卡府副州長SUREEYAPAN NA SONGKHLA受邀主持開幕儀式致詞表示,童子軍是最好的活動在發展和促進青年紀律方面要有耐心寬容犧牲仁慈,童軍是在創作愛國愛王愛宗教末來國家主人翁

 二月十九日下午七點三十分, 宋卡府副州長SUREEYAPAN NA SONGKHLA蒞臨宋卡府薩米拉風箏場主持宋卡府CHAENG WITTHAYA學校成立童子軍六十年聚會創紀念瓦吉拉隆功國王活動開幕儀式致詞表示,童子軍活動在發展和促進青年紀律方面要有耐心寬容犧牲仁慈,童軍創作愛國愛王愛宗教末來國家主人翁

宋卡府副州長SUREEYAPAN NA SONGKHLA指出,宋卡府CHAENG WITTHAYA學校成立童子軍六十年於2020219日至21日舉行主題是“誠實,團結童子軍聚會,目標群體為童子軍女童子軍,童軍運動主管童軍運動共1,260人並進行了一系列表演,為了宋卡府CHAENG WITTHAYA學校榮譽。

宋卡府CHAENG WITTHAYA學校集會童軍領袖SOMPONG CHUYNIUM匯報成立童子軍六十年本次活動的目的以紀念國王,全國童軍委員會主席在慶祝日之際,二零二零二十八日提出了4項教育策略,包括對國家採取正確的態度,擁有穩定的生活基礎以及具有道德上的能力去識別錯誤的事物壞事好事

จังหวัดสงขลา ถวายพระพรชัยมงคล เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และเปิดงานชุมนุมลูกเสือ ซื่อสัตย์ สามัคคี ทำความดี 60 ปี แจ้งวิทยา

      วันนี้ (19 ก.พ. 63) นางสุรียพรรณ์  ณ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

และเปิดงานชุมนุมลูกเสือ 60 ปี แจ้งวิทยา ณ บริเวณสนามลานว่าว แหลมสมิหลา

      นางสุรียพรรณ์  ณ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า ลูกเสือเป็นกิจกรรมที่ดีที่สุดในการพัฒนาและส่งเสริมระเบียบวินัยให้กับเยาวชน ให้มีความอดทน อดกลั้น เสียสละ มีน้ำใจ มีความเมตตา มีความเป็นผู้นำ และเป็นผู้ตามที่ดี กระบวนการลูกเสือจึงเป็นกิจกรรมหนึ่งที่มีความสำคัญในการสร้างความรักชาติ รักแผ่นดิน รักศาสนาและรักพระมหากษัตริย์

       นายสมพงษ์  ช่วยเนียม ผู้บังคับการงานชุมนุมลูกเสือ กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของกิจกรรม โดยโรงเรียนแจ้งวิทยา เป็นโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีอายุครบรอบ ๖๐ ปี

ทางโรงเรียนแจ้งวิทยา จึงได้กำหนดจัดกิจกรรม งานชุมนุม 60 ปี แจ้งวิทยา เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิม

พระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ และน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ๔ ประการ ประกอบด้วย มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง, มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง, มีคุณธรรม ให้รู้จักแยกแยะสิ่งที่ผิด-ที่ถูก สิ่งชั่ว-สิ่งดี, มีงานทำ มีอาชีพ และเป็นพลเมืองดี เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในองค์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว องค์พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย

        ทั้งนี้ กิจกรรมชุมนุมลูกเสือจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 – 21 กุมภาพันธ์ 2563 ภายใต้คำขวัญ ซื่อสัตย์ สามัคคี ทำความดี 60 ปี แจ้งวิทยา โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ลูกเสือ-เนตรนารี ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ-เนตรนารี รวมทั้งสิ้น ๑,๒๖0 คน และยังมีการแสดงชุด เฉลิมพระเกียรติ อีกด้วย

 

Visiters: 1423