Select Page

宋卡府副州長NARIT MONGKOISRI蒞臨宋卡市區護理學院會議室主持宋卡府TO BE NUMBER ONE倶樂部開幕準備參加2020年比賽準備工作,宋卡府衛生局副局長ANURUK SARAPAP匯報南部地區TO BE NUMBER ONE項目比賽定於二零二零二十五日在素叻他尼府舉行

二月十七日下午一點 ,宋卡府副州長NARIT MONGKOISRI蒞臨宋卡市區護理學院會議室主持宋卡府TO BE NUMBER ONE倶樂部開幕準備參加2020年比賽準備工作指出參加2020TO BE NUMBER ONE比賽準備工作已實施以鼓勵年輕人發揮自己的才能, 2020宋卡府13並會為宋卡府増光。

該項目對南部的TO BE NUMBER ONE倶樂部比賽感興趣,每年都在增加,2018年有5,2019年有7,2020年有13隊可以看出所有部門,包括公共部門和私人部門為項目推進提供支持,預防青年使用毒品並為青年展示自己的能力和保護國家的好青年

宋卡府衛生局副局長ANURUK SARAPAP醫生匯報表示,南部地區TO BE NUMBER ONE項目比賽定於2020225,在素叻他尼府DIAMOND PLAZA 大酒店舉行,以鼓勵年輕人發揮自己的才能,同時毎年成員不斷増加今天宋卡府有13,向毒品説不。

จังหวัดสงขลา เตรียมพร้อมเข้าร่วมการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคใต้ ประจำปี 2563 เพื่อขับเคลื่อนโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

วนนี้ (17 ก.พ. 63) ที่ ห้องประชุมวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

โดยมี นายนฤทธิ์  มงคลศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดการประชุมการเตรียมความพร้อมการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคใต้ พร้อมด้วยรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา ผู้บริหาร หัวหน้าส่วน และสมาชิก TO BE NUMBER ONE เข้าร่วม เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนได้แสดงความสามารถของตนเองและสามารถสร้างภูมิคุ้มกันตัวเองให้ห่างไกลจากยาเสพติด

นายนฤทธิ์  มงคลศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า จังหวัดสงขลาได้น้อมนำโครงการ

TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตรานราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจังหวัดสงขลา ให้ความสนใจในการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE  ระดับภาคใต้เพิ่มขึ้นทุกปี โดยในปี 2561 จำนวน 5 ทีม, ปี 2562 จำนวน 7 ทีม และในปี 2563 จำนวน 13 ทีม ทำให้เห็นว่าทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชนได้ให้การสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการเป็นอย่างดี เพื่อเป็นกำลังในการป้องกันยาเสพติดให้กับเยาวชนและเป็นที่พึ่งให้กับเยาวชนได้แสดงความสามารถของตนเองและปกป้องเยาวชนที่ดีของชาติต่อไป

ทั้งนี้ โครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับภาคใต้ ได้กำหนดจัดการประกวดในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Visiters: 1252