Select Page

宋卡府副州長SUREEYAPAN NA SONGKHLA蒞臨文化局主持宋卡日會議表示,宋卡政府機構,私人和公共部門準備設立宋卡日活動,作為建立愛與團結宋卡人民,共同創造驕傲對愛家園的認識,議宣佈將宋卡定為每年

二月十三日上午九點三十分, 宋卡府副州長SUREEYAPAN NA SONGKHLA蒞臨文化局主持宋卡日會議表示, 會議宣佈將宋卡日定為每年三月十日,作為建立愛與團結宋卡人民,共同創造驕傲對愛家園的認識,回饋土地以及為每個住區的宋卡人民共同發展創造動力國內外同等機會

宋卡府已於202039日至11日在宋卡國家博物館舉辦宋卡日活動,宋卡府市長.宋卡府旅遊與體育,宋卡府公共工程與城市規劃, 宋卡府公共關係局及有關部門參加會議共同同意將宋卡的日期定為每年310日從那天起,宋卡中心CHAIYAPHRUEK樹被叫做愛市區LAK MUANG

宋卡府政府機構,私人和公共部門準備設立宋卡日活動,作為建立愛與團結宋卡人民,共同創造驕傲對愛家園的認識,宋卡府已於202039日至11日在宋卡國家博物館舉辦了宋卡日活動,在組織完成2020年的宋卡日文化項目時將操作付諸實踐。

จังหวัดสงขลา เตรียมความพร้อมจัดโครงการวัฒนธรรมของดีเมืองสงขลา (วันสงขลา) ประจำปี 2563 เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของชาวสงขลา

วันนี้ (13 ก.พ. 63) ที่ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา นางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมคณะทำงานโครงการวัฒนธรรมของดีเมืองสงขลา (วันสงขลา) ประจำปี 2653 โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นายกเทศมนตรีจังหวัดสงขลา ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

ด้วยจังหวัดสงขลา หน่วยงานภาครัฐ เอกชนและภาคประชาชน ได้กำหนดให้มีการจัดงาน วันสงขลา เพื่อเป็นกลไกในการสร้างความรักความสามัคคี เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของชาวสงขลา และร่วมกันสร้างความภาคภูมิใจ สร้างจิตสำนึกรักบ้านเกิดตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน รวมทั้งสร้างพลังขับเคลื่อนการพัฒนาร่วมกันของชาวสงขลาที่พำนักอยู่ทุกถิ่นฐาน ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศในโอกาสเดียวกัน และที่ประชุมคณะทำงานกำหนด วันสงขลา เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2559 โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (ดร.วิษณุ เครืองาม) เป็นประธาน มีมติเห็นชอบให้กำหนดวันสงขลาเป็นวันที่ 10 มีนาคมของทุกปี เนื่องจากวันดังกล่าวเป็นวันที่อัญเชิญหลักไม้ชัยพฤกษ์ลงฝังที่ใจกลางเมืองสงขลา ซึ่งเรียกกันว่า หลักเมือง

ทั้งนี้ จังหวัดสงขลา จึงกำหนดให้มีการจัดงาน “วันสงขลา” ในวันที่ 9-11 มีนาคม 2563 ณ บริเวณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสงขลา  เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานไปสู่การปฏิบัติในการจัดโครงการวัฒนธรรมของดีเมืองสงขลา (วันสงขลา) ประจำปี 2563 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Visiters: 738