Select Page

宋卡府州長CHARUWAT KLIENGKLAO蒞臨宋卡府公共衝生局二樓THIKHAMPORN會議室見証為囚犯建立醫療服務系統簽署MOU諒解備忘錄, 囚犯開發衛生服務系統的準則監獄中囚犯健康服務系統開發的行動

二月十一日下午一點三十分,宋卡府州長CHARUWAT KLIENGKLAO蒞臨宋卡府公共衝生局二樓THIKHAMPORN會議室見証為囚犯建立醫療服務系統簽署諒解備忘錄,同時在會議指出, 並共同簽署了協議備忘錄標題,根據20191117日內閣決議,分配司法部,接收有關審議請願結果的報告的要機構,

以提出有關改善囚犯權利和從國家獲得公共衛生服務的法律的政策或建議的提議,在獲得權利的情況下

,在接受公共衛生服務時公共衛生部.懲教署和國家衛生安全局2019122日簽署了一項諒解備忘錄以支持和發展監獄中囚犯的醫療服務系統,通過在地區一級建立一個委員會,

該委員會是地區或一級發展和支持囚犯公共衛生服務系統的組織,以覆蓋這兩個方面促進健康疾病預防與消除藥物治療復健公共衛生中的消費者保護質量與效率根據地區情況,此外宋卡府還進行了任命監獄公共衛生系統發展委員會管理監獄囚犯保健服務系統的發展包括預防促進醫療康復和消費者保護

公共衛生此外還考慮了為囚犯開發衛生服務系統的準則,監獄中囚犯健康服務系統開發的行動計劃,宋卡府繼續為監獄中的囚犯開發公共衛生系統,根據項目為國家國王共享美好事蹟,並簽署了諒解備忘錄為囚犯建立醫療服務系統還考慮了為囚犯開發衛生服務系統的準則,監獄中囚犯健康服務系統開發的行動

 จังหวัดสงขลา เดินหน้าพัฒนาระบบสาธารณสุขผู้ต้องขังในเรือนจำ ภายใต้โครงการ ราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) จัดระบบบริการสาธารณสุขสำหรับผู้ต้องขัง

วันนี้ (11 ก.พ. 63) ที่ ห้องประชุมฑิฆัมพร ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา นำโดยนายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ประชุมคณะกรรมการเพื่อพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขผู้ต้องขังในเรือนจำ ตามโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และได้ร่วมลงนามจัดทำบันทึกข้อตกลง เรื่องการจัดระบบบริการสาธารณสุขสำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำระหว่างสาธารณสุข โดยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงขลา ผู้อำนวยการสมเด็จบรมราชินีนาถ ณ อำเภอนาทวี และกระทรวงยุติธรรม กรมราชฑัณฑ์ โดยผู้บัญชาการเรือนจำกลางสงขลา เรือนจำจังหวัดสงขลา ทันฑสถานหญิงสงขลา ทันฑสถานบำบัดพิเศษสงขลา และเรือนจำอำเภอนาทวี

ด้วยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2562 ได้มอบหมายให้กระทรวงยุติธรรม เป็นหน่วยงานหลักรับรายงานผลการพิจารณาคำร้องเพื่อเสนอนโยบายหรือข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย เรื่อง สิทธิของผู้ต้องขังและสิทธิในการได้รับบริการสาธารณสุขจากรัฐ กรณีเข้าถึงสิทธิ

ในการได้รับบริการสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข กรมราชทัณฑ์ และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้ลงนามบันทึกความร่วมมือ เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562 เพื่อสนับสนุนและพัฒนาจัดระบบบริการสาธารณสุขสำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำ โดยกำหนดให้มีคณะกรรมการระดับพื้นที่ที่เป็นเครือข่ายในระดับเขตหรือจังหวัดร่วมกัน เพื่อพัฒนาและสนับสนุนการจัดระบบบริการสาธารณสุขสำหรับผู้ต้องขังให้ครอบคลุมทั้ง การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันและกำจัดโรค การรักษาพยาบาล การฟื้นฟูสมรรถภาพ และการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ตามบริบทของพื้นที่

นอกจากนี้จังหวัดสงขลาได้มีการดำเนินการแต่งตั้ง คณะกรรมการเพื่อพัฒนาระบบสาธารณสุขผู้ต้องขังในเรือนจำ เพื่อทำหน้าที่บริหารจัดการในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพผู้ต้องขังในเรือนจำครอบคลุมทั้งด้านการป้องกัน ส่งเสริม รักษาพยาบาล การฟื้นฟูสภาพ และการคุ้มครองผู้บริโภค

ด้านสาธารณสุข นอกจากนั้นได้พิจารณาแนวทางการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำ และการจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำ

Visiters: 1137