Select Page

宋卡公共關係辦公室在市内RAJAMANGALA 酒店主辧媒體培訓研討會,宋卡府公共關係使公眾參與地方選舉2020年外籍工人的管理,宋卡府選舉委員會副主席鄉村和社區志願者關係網絡和社區廣播主持人參加講座

一月二十一日上午九點三十分,宋卡府公共關係辦公室在市區RAJAMANGALA渡假大酒店PUNNA 1會議廳主辧媒體培訓研討會,宋卡府選舉委員會女副主SATAPORN SUWANPRADUM率領屬下高級官員主講新的舉委員會法律.,社區廣播主持人參加講座

宋卡府選舉委員會辦公室副主SATAPORN SUWANPRADUM社區廣播主持人講授了有關每個聲音就是力量的知識通過提供有關地方選舉法律的知識來加入泰國地方選舉,根據憲法規定泰國人民的公民權利和義務,地方行政組織的權利和義務增強對家園的熱愛珍惜當地資源,了解憲法規定公民的職責

宋卡府選舉委員會辦公室女副主席SATAPORN SUWANPRADUM指出宋卡府選舉委員會辦公室該小組進行了一次講座“每個聲音就是力量”的知識,通過提供有關地方選舉法律的知識來加入泰國地方選舉,根據憲法規定,地方行政組織的權利和義務增強珍惜當地資源使每個人都了解憲法規定的好公民的職責。

勞工學者專家SOMKID PETPRASOMKULl先生,宋卡就業辦公室通過提供有關《 2018年外國工作管理緊急法令》第期的知識,使外國人與該國的雇主一起工作以合法勞動自信,人口販運安全為主題的講師,合法地將外勞納入體系並宣傳一站式服務中心以創造知識,對合法外籍勞工的了解並宣傳正確發表。

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา จัดอบรมสัมมนาประชาสัมพันธ์สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเลือกตั้งท้องถิ่น และการจัดการแรงงานต่างด้าว ประจำปี 2563

      วันนี้(21 ม.ค.63) สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา จัดอบรมสัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ตามโครงการประชาสัมพันธ์สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเลือกตั้งท้องถิ่น และโครงการประชาสัมพันธ์การจัดการแรงงานต่างด้าว ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องปุณรดา 1 โรงแรมเดอะเบด เวเคชั่น ราชมังคลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยมีเครือข่ายอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชน และนักจัดรายการวิทยุชุมชน เข้าร่วมฟังบรรยาย

      นางศตพร สุวรรณประดับ รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำจังหวัดสงขลา สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำจังหวัดสงขลา และคณะ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ ทุกเสียงคือพลัง ร่วมเลือกตั้งท้องถิ่นไทย โดยให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายการเลือกตั้งท้องถิ่น ,สิทธิและหน้าที่พลเมืองของประชาชนไทยตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ ,สิทธิอำนาจ หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการสร้างจิตสำนึกการรักบ้านเกิด หวงแหนทรัพยากรท้องถิ่น เพื่อให้ทุกคนตระหนักถึงหน้าที่ของพลเมืองที่ดีตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ

      ด้านนายสมคิด เพชรประสมกูล นักวิชาการแรงงานชำนาญการ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ แรงงานถูกกฎหมาย มั่นใจ ปลอดภัยค้ามนุษย์ โดยให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว (ฉบับที่2) 2561 ,การนำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานกับนายจ้างในประเทศ ,การนำแรงงานต่างด้าวเข้าสู่ระบบที่ถูกต้องตามกฎหมาย และการประชาสัมพันธ์การให้บริการของศูนย์ One Stop Service เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าวที่ถูกต้องตามกฎหมาย และนำไปประชาสัมพันธ์ เผยแพร่อย่างถูกต้อง

宋卡府中文新聞
ประชาสัมพันธ์จังหวัดข่าวภาษาจีน
www.songkhlachineesenews.com
facebook.songkhlachineesenews@hotmail.com
facebook.tmcnewscenter@hotmail.co.th
facebook.tmcitgroup@hotmail.co.th

 

 

Visiters: 1033