Select Page

宋卡府副州長NARIT MONGKOISRI蒞臨宋卡府公共衛生部門發展管理局辦公室主持審查酒精控制操作信息會議,宋卡府公共關係辦公室,宋卡府社會發展與人類安全辦公室,宋卡防災減災辦公室等有關單位合作製定將來在泰國控製酒精飲料的策略

一月十四日下午一點三十分, 宋卡府副州長NARIT MONGKOISRI蒞臨宋卡府公共衛生部門2樓會議廳主持發展管理局辦公室審查酒精控制操作信息會議表示,根據2019516日第1/2019號酒精飲料控制小組委員會與公共衛生部副常務秘書SUPAKIT SIRILAK決議分配到相關部門實施聯合評估

宋卡府副州長NARIT MONGKOISRI主持會議指出,宋卡府已在各個領域作了準備歡迎一批專家該小組將於2020120日至21日前往宋卡府學習有關酒精管制措施的信息,將聽取各個領域的管制提案討論區然後到該區域收集將用於找到緩解措施的信息並能夠控制該國的酒精飲料

根據2019516日第1/2019號酒精飲料控制小組委員會與公共衛生部副常務秘書SUPAKIT SIRILAK決議,主席是否已分配到相關部門以實施聯合評估團,以審查泰國的酒精管制政策和策略,2019年根據泰國政府與世界衛生組織於2020120日至24日之間的合作戰略,目的是審查該地區酒類飲料運營的背景控制編寫學術摘要和信息,建議進行新的操作包括為了製定將來在泰國控製酒精飲料的策略。

出席會議計有: 宋卡府副州長NARIT MONGKOISRI,宋卡府公共關係女局長MUJARIN THONGNUAL,宋卡府防災減災辦公室局長CHAOWALIT NITTARAT,宋卡府公共衛生部門發展管理局長,宋卡省公共關係辦公室社會發展與人類安全局長,泰國酒精管制政策和戰略聯合評估團等單位合作製定將來在泰國控製酒精飲料的策略

สทจ.สงขลา ประชุมความก้าวหน้าการเตรียมความพร้อม การทบทวนข้อมูลการดำเนินงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

วันนี้ (14 ม.ค.63) ที่ ห้องประชุมลีลาวดี ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา นายนฤทธิ์ มงคลศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ตามโครงการ “Joint Assessment Mission to Review Alcohol Control Policy and Strategy Thailand,2019” โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เข้าร่วมประชุม

สืบเนื่องจากมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการด้านวิชาการในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 โดยมีนายศุภกิจ ศิริลักษณ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินงานตามโครงการ Joint Assessment Mission to Review Alcohol Control Policy and Strategy Thailand,2019 ภายใต้ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับองค์กรอนามัยโลกระหว่างวันที่ 20-24 มกราคม 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาทบทวนข้อมูลการดำเนินงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เชิงบริบทของพื้นที่ การจัดทำข้อมูลสรุปเชิงวิชาการและให้ข้อมูลเสนอแนะแนวทางการดำเนินงานใหม่ๆรวมทั้งเพื่อประกอบการจัดทำยุทธศาสตร์ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของประเทศไทยในอนาคต

ทั้งนี้ จังหวัดสงขลาได้เตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ เพื่อเตรียมต้อนรับทีมผู้เชียวชาญ ซึ่งจะเดินทางมาศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของจังหวัดสงขลาในวันที่ 20-21 มกราคม 2563 โดยจะมีการรับฟังการนำเสนอการควบคุมในด้านต่างๆ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเห็น และลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลที่จะนำไปใช้ประโยชน์ในการหามาตรการลด และควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของประเทศได้ต่อไป

宋卡府中文新聞
ประชาสัมพันธ์จังหวัดข่าวภาษาจีน
www.songkhlachineesenews.com
facebook.songkhlachineesenews@hotmail.com
facebook.tmcnewscenter@hotmail.co.th
facebook.tmcitgroup@hotmail.co.th

Visiters: 532